SAFAn lausunnot

Lausunnot 2018Helsinki Garden asemaakaavaluonnos
PDF 340,7Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto RTS-ohje-ehdotuksista 18:10-18:12
PDF 425,7Kt
Suomen Arkkitehtiliiton kommentit painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluoppaan luonnoksesta
PDF 246,5Kt
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausopas
PDF 95,9Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto RTS 18:2 ehdotuksesta RTS-ympäristöluokituksen kriteereistä toimisto- ja asuinrakennuksille
PDF 306,9Kt
Lausunto Aaltoyliopiston arkkitehtuurin historian professuurista
PDF 149Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto Helsinki Garden
PDF 337,1Kt


Lausunnot 2017


SAFAn lausunto RTS 17:49 Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatiminen
PDF 303,3Kt
SAFAn lausunto Hulevesirakenteita ja -kasvillisuutta käsittelevistä RT-ohjekorteista
PDF 342,4Kt
SAFAn lausunto KorjausRYL-ehdotuksen Julkisivut -julkaisun luvuista RTS 17:36-37
PDF 445,7Kt
KorjausRYL-ehdotuksen Julkisivut -julkaisun luvuista RTS 17:29-33
PDF 456,3Kt
SAFAn lausunto vihreästä julkisesta rakentamisesta
PDF 2,8Mt
SAFAn lausunto luonnoksesta YM:n asetukseksi rakennuksen ääniympäristöistä
PDF 337,4Kt
SAFAn lausunto luonnoksesta YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista
PDF 424,5Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi
PDF 332,6Kt
SAFAn lausunto ehdotuksesta Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluetteloksi HJR17
PDF 1,1Mt
SAFAn lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta
PDF 495,3Kt
SAFAn lausunto taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta
PDF 871,8Kt
SAFAn lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta
PDF 2,4Mt
SAFAn lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta
PDF 345,6Kt
ATL:n ja SAFAn lausunto Suunnittelu- ja konsulttipalveluiden hankinta RT-korttiehdotuksesta RTS 16:60
PDF 122,8Kt
SAFAn lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta
PDF 335,7Kt

Lausunnot 2016


Suomen Arkkitehtiliiton lausunto saunaa koskevista ohje-ehdotuksista RTS 16:57
PDF 459,1Kt
SAFAn lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
PDF 1,8Mt
Suomen arkkitehtiliiton asiantuntijalausunto maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta
PDF 364,2Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien lähes nollaenergiarakentamista
PDF 321,8Kt
SAFAn lausunto MRLn muutoksesta
PDF 523,1Kt
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä
PDF 426,8Kt
Lausunto KorjausRYL Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset –kokonaisuuteen kuuluvista luvuista RTS 16:32-35
PDF 344,5Kt
Lausunto ammattikeittiöiden suunnittelua käsittelevästä RT/SIT-ohje-ehdotuksesta RTS 16:24
PDF 440,9Kt
Lausunto pysäköintialueita ja -laitoksia käsittelevistä ohje-ehdotuksista RTS 16:28 ja 16:29
PDF 425,1Kt
Kiinteistö- ja rakennusalan keskeistä sanastoa koskeva lausunto RAKLIlle
PDF 158,3Kt
SAFAn ja ATL:n lausunto koskien rakennusalan diplomi-insinöörikoulutusta Oulun yliopistossa
PDF 127,3Kt
Lausunto uudisrakentamisen lähes nollaenergiarakentamista koskevasta lakiluonnoksesta
PDF 459,7Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto Muuntojousto asuntosuunnittelussa käsittelevistä RT- ja SIT-ohje-ehdotuksista RTS 16:14
PDF 359,1Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto RTS ohje-ehdotuksesta Taloyhtiön korjaushankkeen hankesuunnitelman laatiminen RTS 16:15
PDF 342,2Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto RTS ohje-ehdotuksista ajoneuvojen mitoista, ajoväylistä ja autosuojista RTS 16:2
PDF 335,3Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto Talonrakennushankkeen kulkua käsittelevistä ohje-ehdotuksista RTS 16:01
PDF 300Kt

Lausunnot 2015


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3§n kumoamisesta
PDF 307,5Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
PDF 69,7Kt
Lausunto KorjausRYL -ehdotuksen Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset –kokonaisuuteen kuuluvista luvuista 15:09-14 ja 15:21-27
PDF 343,5Kt
Suomen Arkkitehtiliiton lausunto RT-ohje-ehdotuksesta Rakennuksen suojapellitykset RTS 15:15
PDF 304Kt
SAFAn lausunto ympäristöministeriölle asetusluonnoksesta eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnoksista Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi
PDF 325,8Kt
Lausunto RT-, SIT- ja KH-ohje-ehdotuksesta Turvallinen asuminen
PDF 1,1Mt
Lausunto RT-ohje-ehdotuksesta Rakentamisen jätehuolto
PDF 997,8Kt
Kommentti ympäristöministeriölle rakennusvalvontatoimen kehittämisestä
PDF 428,8Kt
SAFAn lausunto RT-ja Infra-ohje-ehdotuksesta Vesiliikuntakeskukset ja -tukikohdat
PDF 404,8Kt

SAFAn kannanotot

Kannanotot 2017Kaakko-SAFAn muistutus koskien Kaunis Veera-veistoksen sijoittamista Raatihuoneen edustan puistoon
UNKNOWN 46,3Kt
MRLn muutos asiantuntijalausunto Eduskunnan ympäristövaliokunta
PDF 524,9Kt
MRLn muutos asiantuntijaesitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa
PDF 98,5Kt

Kannaotot 2016


SAFAn kannanotto uudisrakennuksia koskevasta lähes nollaenergiarakentamisen lakiehdotuksesta.
Kannanotto nollaenergiarakentaminen
PDF 82,7Kt

Kannanotot 2015


Rakennusperintö-SAFAn kannanotto Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhan osan julkisivujen korvaamisesta uusilla, vanhoja julkisivuja mukailevilla kopioilla.
Kannanotto Itis
PDF 85,2Kt
SAFAn kannanotto Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin perusteiden ja teorian professorin kielitaitovaatimuksiin
SAFAn kannanotto Aalto-yliopiston professorin kielitaitovaatimuksiin
PDF 1004,6Kt

Hesa-SAFAn kannanotto elokuvateatteri Maximin säilyttämiseksi
Maxim
PDF 47,3Kt
Rakennusperintö-SAFAn Helsingin yleiskaavaluonnosta koskeva lausunto Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle:
Yleiskaavalausunto
PDF 351,3Kt

Kannanotot 2014


Rakennusperintö-SAFAn kannaotto Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan marraskuussa 2014 hyväksymiin Vartiosaareen osayleiskaavoituksen suunnitteluperiaatteisiin.
Kannanotto Vartiosaari
PDF 439,6Kt

Kannanotot 2013


Pohjoismaisten arkkitehtiliittojen kannanotto rakennusarkkitehtikoulutuksen käynnistämiseen
Pohjoismaat RA kannaotto
PDF 32,5Kt
SAFAn kannanotto tutkintonimikkeen rakennusarkkitehti (AMK) lisäämisestä ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetukseen
Rakennusarkkitehtikoulutus Valtioneuvosto 250913
PDF 461,2Kt
SAFAn kannanotto rakennusarkkitehtikoulutukseen liittyen
SAFA_kannanotto_23052013.pdf
PDF 415,9Kt

Kannanotot 2012


Kannanotto ammattipätevyysdirektiivin esitykseen arkkitehtien harjoittelusta
Kannanotto harjoitteluun
PDF 273,4Kt
Kirje Oulun kaupungin päättäjille liittyen kaavoituspäällikön virantäyttöön (30.8.2012)
Kirje
PDF 81,8Kt
SAFAn esitys Oulunsalon kunnantalon suojelemiseksi (27.6.2012)
Oulunsalo 2012
PDF 124,5Kt
Rovaniemen osayleiskaavaehdotus (14.3.2012)
Kannanotto
PDF 140,6Kt
Rovaniemen kaupungin vastine
DOC 220Kt

Kannanotot 2011


Korkea rakentaminen pääkaupunkiseudulla (19.11.2011)
Kannanotto
PDF 110Kt
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun nimi (19.11.2011)
Kannanotto
PDF 113,4Kt
Puheenjohtaja Rainer Mahlamäki Senaatti-kiinteistöjen 200-vuotisjuhlassa 3.9.2011.
Julkista rakentamista kahdelta vuosisadalta
PDF 17,2Kt