Uutta lehtikonseptia ryhdytään valmistelemaan

Safan liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa 15.2. päätettiin ryhtyä selvittämään ja valmistelemaan uutta julkaisukonseptia, jossa yksi journalistinen lehti yhdistyisi nopeampaan verkkouutisointiin. Kyseessä on ensimmäinen Safan muutoshankkeeseen liittyvä linjapäätös. Kokouksessa hyväksyttiin myös valtaosa syyskokouksessa käsitellyistä, luonteeltaan teknisistä sääntömuutoksista toisessa käsittelyssä.

Liittovaltuuston ylimääräinen kokous 15.2. Kuva: Päivi Virtanen

Liittovaltuuston ylimääräinen kokous järjestettiin täydentämään syyskokousta, jolloin osa asioista jäi ajan puutteen vuoksi käsittelemättä. 

Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutisten julkaiseminen on jäsenten arvostama ja aatteellisestikin tärkeä toimintamuoto liitolle. Safan julkaisemien lehtien tulevaisuuden mahdollisuuksia on tarkasteltu osana käynnissä olevaa muutoshanketta. Safan hallitus ja muutosryhmä esittivät liittovaltuustolle uuden lehtikonseptin kehittämistä yhden journalistisen printtilehden ja verkkomedian pohjalta. 

Taustalla on myös tarve tasapainottaa liiton taloutta. Julkaisujen ilmoitustuotot ovat pitkään toimineet yhtenä liiton talouden kivijalkana, ja vielä pari vuotta sitten lehtien ilmoituksista saatavat tuotot riittivät lähestulkoon kattamaan lehtien paino-, taitto ja jakelukulut.

”Ilmoitustuottojen trendi on ollut viime vuosina laskeva, ja rakennusalan heikon suhdanteen vuoksi viime vuoden tuotto jäi erityisen heikoksi. Myös tilaustuotot ovat laskeneet. Toisaalta, julkaisut nähdään vaikuttavana ja tärkeänä toimintamuotona, esimerkiksi viime vuonna toteutettujen jäsen- ja lukijakyselyn mukaan”, Safan pääsihteeri Arja Lukin pohjusti.

 


Kristo Vesikansa esitteli vaihtoehtoisia skenaarioita liittovaltuustolle. Kuva: Päivi Virtanen

Nopeutta ja vaikuttavuutta

Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutisten päätoimittajan Kristo Vesikansan mukaan kahden printtilehden tekeminen on sitonut toimitusresurssit lähes täysin, eikä verkkotoimittamiseen ole juuri riittänyt rahkeita. Toisaalta lehdet ovat sisällöiltään lähentyneet toisiaan, ja niiden keskinäinen profiloiminen on ollut hankalaa.

Vesikansa esitteli kokouksessa useita vaihtoehtoisia skenaarioita: nykyisen kahden lehden mallin jalostaminen, yksi journalistinen lehti yhdistettynä tiedotuslehteen, aikakauslehti yhdistettynä vuotuisiin teemanumeroihin saman brändin alla, esitetty yhden lehden ja verkkomedian yhdistelmä sekä viimeisenä – ja epätodennäköisimpänä – vaihtoehtona pelkkä verkkomedia.

Vesikansan mukaan printtilehden ja verkkomedian yhdistävän mallin etuna on, että päivänpolttaviin aiheisiin voisi tarttua nykyistä nopeammin, ja printtilehdessä vastaavasti keskittyä enemmän aikaa vievään journalismiin. 

”Etuna olisi myös toimitusten yhdistämisestä syntyvä synergia ja nykyistä parempi joustavuus. Yhden korkealaatuisen lehden julkaiseminen voisi olla myös nykyistä mallia selkeämpi ja vaikuttavampi tapa näkyä ulospäin”, Vesikansa sanoi.

Liittovaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että lehtikonseptia ryhdytään kehittämään yhden printtilehden ja verkkomedian pohjalta. Muiden skenaarioiden sisältämien elementtien, kuten teemanumeroiden, yhdistäminen tulevaan konseptiin ei ole myöskään poissuljettua. Lehtikonseptia valmistelemaan on nimetty työryhmä. 

 

Sääntöviilaukset valtaosin päätökseen

Liittovaltuusto jatkoi syyskokouksessa aloitettua sääntömuutosten käsittelyä. Safan säännöille tehtiin viime vuonna kattava tarkastelu järjestölainsäädäntöön erikoistuneen juristin kanssa, tavoitteena sääntöjen ajanmukaistaminen muuttuneen yhdistyslain mukaiseksi. Valtaosa syyskokouksessa käsitellyistä, luonteeltaan teknisistä sääntömuutoksista hyväksyttiin nyt toisessa käsittelyssä. 

Hallituksen tehtäviä ja ala- ja paikallisosastojen varoja koskevia sääntökohtia täsmennettiin vielä juristin suositusten mukaisesti. Hallituksen tehtäviä koskevaan sääntökohtaan, jonka mukaan hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä lisättiin tarkennus, jonka mukaan liittovaltuustolle kootaan lista sellaisesta arvokkaasta omaisuudesta, jonka päättämiseen on jatkossakin haettava liittovaltuuston tuki. Syyskokouksessa osastoja koskevaan sääntökohtaan oli tehty lisäys, jonka mukaan paikallis- ja alaosastojen keräämät ja käytössä olevat varat ovat liiton varoja. Kohtaan lisättiin vielä tarkennus: ”varojen käytöstä päättää liiton hallitus paikallis- ja alaosastojen ohjesääntöjen mukaisesti”. 

Hallituksen esittämät muutokset paikallis- ja alaosastojen sääntöihin viedään keväällä liittovaltuuston hyväksyttäväksi. Kaikki sääntöihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä liittovaltuuston kokouksessa ennen niiden voimaan tuloa. 

 

Kaksi uutta aloitetta

Kokouksessa vastattiin viime vuonna tehtyyn liittovaltuustoaloitteeseen sekä tehtiin kaksi uutta aloitetta.

Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta vastasi viime vuonna tehtyyn aloitteeseen kansallisten kaupunkipuistojen perustamisen tukemisesta. Vastauksessa todettiin, että kansallisen kaupunkipuiston perustaminen kuuluu kunnille, eikä Safa siten suoraan pysty aiheeseen vaikuttamaan, mutta voi osallistua aiheesta käytävän keskusteluun. Hakemusta Helsingin kaupungin kansalliseksi kaupunkipuistoksi valmistellaan parhaillaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti, ja kaupunki on toivonut saavansa Safan asiantuntemusta mukaan prosessiin. 

Uutena aloitteena liittovaltuuston jäsen Harri Hautajärvi esitti  Safan toimintakertomuksen julkaisemista jatkossa pelkästään verkkoversiona. 

Lopuksi esiteltiin kahden Safan jäsenen, Inari Virkkalan ja Elina Koiviston, Gazan kriisiin liittyvä aloite. Aloitteessa esitettiin, että Safa allekirjoittaisi arkkitehtien ja muiden rakennetun ympäristön toimijoiden yhteisen vetoomuksen Gazan tulitauon puolesta. 

Ehdotus sai kannatusta, mutta samalla todettiin, että aihe on poliittisesti herkkä, eikä Safa voi liittona ottaa siihen kantaa. Päätökseksi kirjattiin, että liiton puheenjohtaja laatii Safan liiton jäsenille lähetettävän saateviestin vetoomukseen. Vetoomus on tarkoitus luovuttaa 1.3. Suomen ulkopoliittisille päättäjille sekä Israelin ja Yhdysvaltojen suurlähetystöille.

 

Lue lisää Safan muutoshankkeesta tästä linkistä

Hae sivustolta: