SAFAn mentorointiohjelma

Kenelle?

SAFAn mentorointiohjelma on suunnattu sparrausta, uusia ajatuksia ja tietoa arkkitehtina Suomessa toimimiseen kaipaaville SAFAn jäsenille.

Mentoriksi haetaan työelämässä toimivia arkkitehteja, joilla on 15-40 vuoden työkokemus. Aktorin täytyy olla vähintään maisterivaiheen opiskelija. 

Aktorilla eli mentoroitavalla on päävastuu mentoroinnin tavoitteiden asettamisesta ja käsiteltävien aiheiden valinnasta. Mentorointisuhteessa korostuu aktorin oma kehittymishalu ja kiinnostuksen kohteet.

Mentorin tehtävänä on tukea, ohjata ja sparrata aktoria sekä sitoutua yhteisesti sovittuihin mentorointitapaamisiin.

Mitä on mentorointi?

Mentoroinnin ytimen muodostavat aktorin ja mentorin väliset keskustelut, joissa tietoa ja osaamistaetenkin niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Keskustelujen aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan.

Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Esimerkiksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, urasuunnitelmien selkeyttäminen, työn ja perheen yhteensovittaminen ja yrittäjyys ovat tyypillisiä teemoja. 

Miksi mentorointi kannattaa?

Mentorointi kannustaa pohtimaan tarkasti, mitä haluaa opinnoiltaan, työelämältä ja elämältä ylipäätään. Tämä kehittää itsetuntemusta ja vahvistaa ammatti-identiteettiä. Keskustelujen kautta omien vahvuuksien ja kehityskohteiden sanoittaminen on helpompaa.

Mentorointi antaa rohkeutta tavoitella omia päämääriä. Kun tietää, mitä haluaa, on helpompi ottaa seuraava askel.

Mentorointi kehittää ajattelua, empatiakykyä sekä vuorovaikutustaitoja.

Mentoroinnin kautta tapaa uusia, kiinnostavia ihmisiä, jolloin verkostot laajenevat.

Mentoroinnista saa hyviä ideoita ja neuvoja, jotka auttavat eteenpäin.

Tietoa mentorointiohjelmasta

Mentorointipilotti 2020 saavutti suuren suosion ja mukana oli 20 aktori – mentori -paria.

Hakeneille ilmoitetaan lokakuussa onko sopiva mentorointipari löytynyt. Lomakkeilla annettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan SAFAn tietosuojakäytäntöjä.

Mentorointiohjelma käynnistyy aloitustapahtumalla 27.10. ja kestää kesäkuuhun 2022 asti. Ohjelma koostuu SAFAn järjestämistä etätapahtumista sekä kahdenkeskisistä tapaamisista. Mentori-Aktori -parit sopivat keskinäiset tapaamiset oman aikataulunsa mukaan.

Parit sopivat itseään kiinnostavat aihealueet ja keskustelevat niistä haluamassaan laajuudessa. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, minkä vahvistamiseksi pilottiin valitut henkilöt tekevät yhteisen mentorointisopimuksen.

Tutustu mentorointisopimukseen:
SAFA_mentorointisopimus_2020

Mentoroinnissa noudatetaan SAFAn mentorointipilotin periaatteita. Tutustu periaatteisiin:
SAFAn mentorointiperiaatteet

Osana mentorointiohjelmaa aktorit ja mentorit sitoutuvat antamaan palautetta ja kehitysideoita SAFAn mentoritoiminnan kehittämiseksi.

Muuta materiaalia mentoroinnista