Hallituksen esitys rakentamislain korjaamiseksi tekee purkamisesta helpompaa ja vaarantaa rakennusperintömme

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) mukaan Orpon hallituksen ehdottamat muutokset rakentamislakiin sotivat demokraattisen yhteiskunnan periaatteita ja kansainvälisiä sopimuksia vastaan. Ehdotuksen toteutuessa valitusoikeutta rakentamis- ja purkamisluvasta rajoitettaisiin kestämättömästi. Safa pitää erittäin ongelmallisena myös purkamisen edellytyksiin esitettyä muutosta, jonka myötä purkamisesta tulisi entistä helpompaa.

”Suomalaisen rakennusperinnön säilymistä ollaan vaarantamassa. Hallituksen niin sanotussa korjaussarjassa esitetään, että rakennuksen saisi purkaa, jos kaava sen sallii eikä rakennus ole suojeltu lain nojalla. Ehdotuksesta on poistettu erittäin tärkeä ehto: ettei purkaminen vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista”, Safan puheenjohtaja Asko Takala sanoo.

”Suomi on allekirjoittanut useita kansainvälisiä sopimuksia, joita vastaan esitys sotii. Esitys ei kannusta kiinteistöjen pitkäjännitteiseen ylläpitämiseen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.”

Ehdotuksessa ELY-keskusten ja museoviranomaisten valitusoikeutta rakentamis-, toteuttamis- ja purkamisluvista rajoitettaisiin. Samalla valitusoikeus poistettaisiin kokonaan rekisteröidyiltä yhteisöiltä, joiden toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen tai rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen. Esitetyt muutokset purkamisluvan edellytyksiin, yhdessä valitusoikeuteen suunniteltujen rajoitusten kanssa, ovat omiaan heikentämään rakennetun ympäristön arvojen huomioon ottamista päätöksenteossa.

”Safa ei hyväksy valitusoikeuksien rajaamista – valitusoikeus kuuluu kansalaisten perustuslaillisiin oikeuksiin. Nykyisessä maankäyttö- ja rakennuslaissa kuntalaisilla on valitusoikeus. Ehdotetun muutoksen myötä kuntalaisilta poistuisi mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä edes rekisteröidyn yhdistyksen kautta”, Safan erityisasiantuntija Heini Korpelainen sanoo.

”Perustuslain mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille ja julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

 

MRL-uudistuksen lähtökohtana oli ilmastonmuutoksen torjuminen

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yksi tärkeimmistä lähtökohdista oli ilmastonmuutoksen torjumisen tuominen osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Hallitus esittää rakentamislakiin nyt muutosta, jonka myötä vaatimus ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen toimittamisesta poistuisi pientaloilta, rakennusten laajennuksilta sekä korjauskohteilta.

”Korjausrakentamisen osuus rakentamisesta on yli puolet, minkä vuoksi on tärkeää, että myös korjauskohteista tehdään ilmastoselvitys ja materiaaliseloste. Myös rakennuksen laajennus on uudisrakentamista, joten myös laajennuksilta tulisi edellyttää näitä selvityksiä”, Asko Takala toteaa.

Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

Hae sivustolta: