SAFA saa uuden nimikkorahaston testamenttilahjoituksen turvin

Safan liittovaltuuston kevätkokouksessa päätettiin Maija Kairamon nimikkorahaston perustamisesta. Rahasto perustetaan Kairamon ja Antero Tiusasen Rakennusperintö-SAFAlle tekemän testamenttilahjoituksen turvin. Kokouksessa kuultiin myös katsauksia muutoshankkeen skenaariotyöhön ja lehtien julkaisukonseptin tilanteeseen.

Kuva: Päivi Virtanen

Safan liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen Tieteiden talolle 27.5.

Puheenjohtaja Asko Takala kertoi katsauksessaan, että liiton viime vuonna käynnistyneessä muutoshankkeessa ollaan siirtymässä asteittain kohti ratkaisuja.

”Toivon että meillä olisi muutoshankkeessa kykyä nähdä pidemmälle, eikä vain reagoida tämänhetkiseen huonon suhdanteen värittämään tilanteeseen. Lisäksi toivoisin, että teemme muutoksen yhteistyössä jäsenten kanssa, alhaalta ylös.”

Viime vuonna toteutetussa jäsenkyselyssä toivottiin Safalta panostusta erityisesti vaikuttamiseen. Lähiaikojen vaikuttamistyöstä Takala nosti esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyn EU-vaalipaneelin, jossa päästiin poliitikkojen kanssa rakentavaan keskusteluun arkkitehtuurin asemasta eurooppalaisessa päätöksenteossa.

”Vaikuttamistyölle on tarvetta laajemminkin. Voisi olla luontevaa, että esimerkiksi paikallisosastot järjestäisivät kuntavaalipaneeleja omilla alueillaan ensi vuonna”, Takala ehdotti.

Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva uusi rakentamislaki – ja sen myötä tuleva pakollinen suunnittelijoiden pätevyydentoteaminen – herätti kokouksessa keskustelua. Laissa säädetään suunnittelijoita ja työnjohtajia koskevasta valtakunnallisesta pätevyydentoteamisesta ja tätä täsmentävää asetusta valmistellaan parhaillaan. Rakennussuunnittelijan pätevyydentoteaminen tulee jatkossa pakolliseksi, mutta pääsuunnittelijalla se jää vapaaehtoiseksi. Safa järjestää jäsenille koulutusta ja tietoiskuja säätelyn vaikutuksista tulevana syksynä.

 

Maija Kairamon stipendirahasto tukee rakennusperinnön säilyttämistä

Rakennusperintö-SAFA sai keväällä testamenttilahjoituksen, joka sisältää Maija Kairamon ja Antero Tiusasen arvo-osuustilien osakkeet sekä kesämökkikiinteistön. Lahjoituksen turvin liittovaltuusto päätti perustaa Maija Kairamon nimikkorahaston Safan alaisuuteen.

Rahaston tarkoituksena on edistää rakennusperinnön säilyttämistä myöntämällä muun muassa apurahoja tai järjestämällä seminaareja. Rahastoa hallinnoi Rakennusperintö-SAFA liittovaltuuston määrittelemien sääntöjen mukaisesti.

Testamenttiin sisältyy myös peruskuntoinen kesämökkikiinteistö Bromarvissa. Rakennusperintö-SAFAlla ei ole mahdollisuutta ottaa vuokraustoiminnan pyörittämiseen, mutta kokouksessa päätettiin, että kiinteistö tullaan myymään ensisijaisesti Safan jäsenelle.

 

Toivon että meillä olisi muutoshankkeessa kykyä nähdä pidemmälle, eikä vain reagoida tämänhetkiseen huonon suhdanteen värittämään tilanteeseen.

 

Minkälaisen Safan haluamme?

Viime vuonna käynnistyneen muutoshankkeen tavoitteena on uudistaa liittoa vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Viime syksyn ja kuluneen kevään aikana on kartoitettu tulevaisuuden muutoksia ja mahdollisuuksia ennakoivia skenaarioita. Kokouksessa esiteltiin paikallisosastotoiminnan ja luottamustoiminnan sekä Safan lomakiinteistöjen skenaarioita.

Luottamusorganisaatiota tarkastellut ryhmä on hahmotellut neljä mahdollista organisaatiomallia, pohjautuen osallisuuden, päätösvallan, hallinnon ja talouden näkökulmiin. Yhdistyslaki mahdollistaisi sekä organisaatiomallin huomattavan tehostamisen että nykyistä avoimemman mallin.

Paikallisosastotoiminnassa keskeisiä muuttujia ovat osastojen lukumäärä, osastoille tarjottava tuki ja osastotoiminnan rahoitus. Esitellyt neljä skenaariota vaihtelevat vaikuttavasta ja tehokkaasta mallista matalan kynnyksen malliin. Paikallistoiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyössä paikallisosastojen johtokuntien kanssa kesäkuussa järjestettävässä workshopissa.

Lomakiinteistöjen tulevaisuutta pohtinut kiinteistötyöryhmä näkee mahdollisuuksia jäsenille vuokrattavan Villa Oivalan palvelutason parantamiseen kevyellä lisärakentamisella ja käyttöasteen nostamisella. Vähä-Kiljavan vuokraustoimintaa voisi puolestaan tehostaa esimerkiksi toimintaa osittain ulkoistamalla.

Myöhemmin tänä vuonna tarkastellaan vielä alaosastojen, kilpailujen, koulutus ja pätevyys -kokonaisuuden sekä viestinnän ja vaikuttamisen mahdollisia tulevaisuuksia. Pöydälle tulee myös Safan palkinnot ja tapahtumat -kokonaisuuden linjaaminen.

Lopuksi liitolle laaditaan kokonaisskenaariot ja hahmotellaan kuhunkin skenaarioon liittyvä organisaatio. Liiton tulevaisuudesta tehdään päätöksiä liittovaltuustokauden viimeisessä kokouksessa joulukuussa 2024.

 

Uusi lehtikonsepti etenee

Liittovaltuusto päätti helmikuussa pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan Safan julkaisemien Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutiset-lehden yhdistämisestä ja uuden printtilehden rinnalle perustettavasta verkkomediasta.

Lehtien päätoimittaja Kristo Vesikansa esitteli liittovaltuustolle neljä vaihtoehtoista lehtikonseptia: osittain kaksikielinen, jäseniä kokoava foorumi; pääosin suomenkielinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava; kulttuurikentän äänitorvi sekä kaksikielinen kansainvälinen arkkitehtuurimedia.

Vesikansan mukaan valintaan vaihtoehtojen välillä vaikuttaa osaltaan myös hankala taloustilanne.

”On esimerkiksi valittava, panostetaanko enemmän printtilehteen vai verkkojulkaisemiseen. Myös kaksikielisen printtilehden järkevyyttä on tarkasteltava kriittisesti.”

Lehtikonseptin suunnittelu jatkuu seuraavaksi yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa.

 

Lue lisää Safan muutoshankkeesta tästä linkistä.

Hae sivustolta: