Lisää arkkitehteja tarvitaan poikkeusoloista huolimatta

SAFA ja ATL toteuttivat maaliskuussa kolmannen kyselyn covid-19 pandemian vaikutuksista arkkitehtuurin alalla yhteistyössä Maisema-arkkitehtien Liitto MARK:n kanssa. 

Kyselyyn saatiin  260 vastausta,  mikä oli kolmanneksen enemmän kuin edellisellä kerralla marraskuussa 2020. Vastaajista reilu 35 % oli yrittäjiä ja ammatinharjoittajia ja loput palkansaajia. Vastausten perusteella ala on selvinnyt verrattain hyvin pandemian haasteista ja odotukset tulevaisuutta koskien ovat keskimäärin jopa positiivisempia kuin vuoden 2020 lopussa.

Hankkeiden viivästymiset ja peruuntumiset eivät ole lisääntyneet

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä ja ammatinharjoittajista (yhteensä 90 vastaajaa) vajaa puolet kertoi, että hankkeita oli pandemian aikana viivästynyt tai viivästymässä. Yhdeksi yhteiseksi tekijäksi viivästymiselle osoittautui hankkeiden päätöksenteon ja valmistelun lamaantuminen ja, erityisesti kunnallisella puolella, viranomaisten käsittelyaikojen selkeä pitkittyminen. Viivästymiset koskivat erityisesti toimitila- ja majoitusrakentamista. Hankkeiden peruuntumisista raportoi noin viidennes yrittäjistä ja nämä koskivat tyypillisesti kuluttajahankkeita. Osa hankkeiden peruuntumisista ei kuitenkaan johtunut pandemiasta. Hankkeiden viivästymisten tai peruuntumisten osuus vastasi marraskuun 2020 kyselyn tuloksia.

Rekrytointeja enemmän kuin irtisanomisia
Pandemian aikana vain vajaa viidennes yrityksistä ilmoitti irtisanoneensa tai lomauttaneensa henkilöstöä. Henkilöstöä lomauttaneista yrityksistä yli puolet oli jo joko purkanut tai purkamassa lomautuksia. Vastaavasti lähes kolmannes yrityksistä ilmoitti rekrytoineensa kesän 2020 jälkeen uutta työvoimaa ja viidennes ilmoitti aikovansa rekrytoida lähitulevaisuudessa. Rekrytoitujen ja rekrytoitavien osuus oli selvästi suurempi kuin lomautettujen ja irtisanottujen määrä. Kun asiaa tarkastellaan Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen kautta, ei covid-19:lla ole ollut vaikutusta arkkitehtien työllisyyteen. Päinvastoin, alaa vaivannut arkkitehtipula ei edes poikkeustilanteessa ole helpottanut.

Etätyöskentely lisännyt työmäärää
Kyselyyn vastanneista palkansaajista 65 % ilmoitti, että covid-19 ei ollut vaikuttanut heidän työhönsä tai työmääräänsä juurikaan. Vastaajat, jotka ilmoittivat muutoksista työssään, raportoivat lähes poikkeuksetta myös lisääntyneestä  työmäärästä. Yhtenä yhteisenä kuormittavana tekijänä nousi esiin tiedonkulun haasteet etätyöskentelyssä ja työpäiviä täyttävät lukemattomat etäpalaverit.

Arkkitehdit yhä luottavaisina tulevaan
Arkkitehtien usko oman työnsä tulevaisuuteen on pitkittyneestä pandemia-tilanteesta huolimatta yhä vahva. Yrittäjistä ja ammatinharjoittajista arvioi oman tilanteensa erinomaiseksi tai hyväksi 54 % vastaajista ja vastaavasti palkansaajista peräti 92 %. Huonoksi tilanteensa arvioi vain 11 % yrittäjistä ja reilu 1 % palkansaajista. Kyselyn tulosten perusteella pandemian haitalliset vaikutukset alaan ovat tähän mennessä olleet tapauskohtaisia eikä yhteyttä toiminnan maantieteelliseen sijaintiin, yrityskokoon tai työtehtävään ollut havaittavissa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille arvokkaasta panoksestanne!

SAFAn ammattipoliittinen jaos yhdessä ATL:n kanssa jatkaa pandemian vaikutusten seuraamista alaan. Tilanteen päivittämiseksi, korona-kysely on päätetty toteuttaa neljännen kerran taas lokakuussa 2021 yhteistyössä MARK:n kanssa. 


erityisasiantuntija Pia Selroos / SAFA
toiminnanjohtaja Kalle Euro / ATL

 

Tutustu kyselyn tuloksiin:

Koronakysely 3 tuloksia

Lisäksi SAFA selvitti pandemian vaikutusta arkkitehtiopiskelijoihin.

 

Hae sivustolta: