Arkkitehdin ammattieettiset periaatteet päivitetty

Ammattietiikassa on kysymys ammattikunnan itselleen ja yhteiskunnalle tekemästä periaatteellisesta sitoumuksesta. Ammattietiikka (professional ethics) poikkeaa yleisestä etiikasta siten, että siinä ei keskitytä yleisiin velvoitteisiin tai oikeuksiin vaan tietyn ammatillisen toiminnan ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen roolin erityisvaatimuksiin. Arkkitehdilla on työnsä kautta suuri vaikutus elinympäristön laatuun ja viihtyvyyteen. Täten heiltä myös odotetaan vastuullisuutta tässä roolissa. Eettiset ammattisäännöt (professional code of ethics) ovat periaatteita, joihin ammattilaiset yksilöinä ja yhteisönä sitoutuvat, ja joihin pyritään kirjaamaan ammatin erityisluonteesta johtuvat periaatteet. Ammattisäännöt säätelevät ammattilaisten keskinäisiä suhteita, ja ne on myös suunnattu ammattikunnan ulkopuolelle, varmistamaan toiminnan yhteiskunnallinen legitimiteetti, oikeutus tai valtuutus. Opiskelijat ovat osa ammattikuntaa.

Arkkitehdin ammattieettiset periaatteet 2020

Hae sivustolta: