Maankäyttö- ja rakennuslakiin esitetyt muutokset tukevat rakentamisen laadun kehitystä

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA lausui 18. tammikuuta ympäristöministeriön muutosehdotuksista maankäyttö- ja rakennuslakiin. Arkkitehtiliitto on pääosin tyytyväinen ministeriön ehdottamiin muutoksiin ja katsoo, että niillä tuetaan rakentamisen laatua.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sitä tukevat asetukset ovat vuodesta 2000 olleet merkittävä uudistus rakennetun ympäristön laadun ja kehittämisen näkökulmasta. Erityisesti lakiin kirjatut pätevyysvaatimukset ovat parantaneet rakentamisen laatua edellyttämällä suunnittelun ja työnjohdon tehtävissä päteviä ammattilaisia. Nyt esitetyt muutokset ja tarkennukset tukevat hyvin tätä kehitystä, kokoavat ennestään hajanaista sääntelyä ja edesauttavat yhtenäisten käytäntöjen ja tulkintojen syntymistä koko maassa.

Pätevät tekijät laadun avain

Arkkitehtiliitto pitää erityisen positiivisena, että rakentamisen prosessin kannalta merkittävien toimijoiden; rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja vastaavan työjohtajan roolit, vastuut ja tehtävät on nostettu luonnoksessa selkeästi ja yksiselitteisesti maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tasoille.

Myös suunnittelutehtävien vaativuusluokkien ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimusten määritteleminen lain ja asetuksen tasolle osaltaan edesauttavat yhtenäisten kelpoisuustulkintojen syntymistä.

Rakentamisen toimintaympäristön muutokset edellyttävät lisäresursointia ja -koulutusta rakennusvalvonnoissa sekä rakennusvalvontaviranomaisen pätevyyden määrityksen tarkistamista maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. 

Rakentamiselle ja suunnittelulle asetetaan jatkuvasti lisää uusia vaatimuksia. EU:n sisämarkkina-alueen myötä alan toimijoiden palvelutarjonta ulottuu yhä enemmän kansallisten rajojen ulkopuolelle. Rakennetun ympäristön laadun ja asianmukaisen kunnossapidon turvaamiseksi on ryhdyttävä kehittämään valtakunnallista, velvoittavaa pätevien rakennusalan toimijoiden rekisteröintiä.

Korjaus- ja muutosrakentamisen erityisvaatimusten huomioiminen muutosesityksessä ja uusissa asetuksissa on tervetullut ja kaivattu uudistus. Esitys tukee kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjemme säilymistä, käyttöä, asianmukaista korjaamista ja ylläpitoa. Korjausrakentamisen sääntely antaa myös hyvät lähtökohdat ja raamit muulle tarvittavalle korjausrakentamisen ohjaukselle.

Arkkitehtiliitto toivoo myös, että maankäytön ja rakentamisen lainsäädännössä käytettäisiin rakennussuunnittelusta alalla vakiintunutta termiä arkkitehtisuunnittelu. Esimerkkejä rakennussuunnittelu ja rakennesuunnittelu termien samankaltaisuuden aiheuttamista väärinkäsityksistä on useita.

Lue Arkkitehtiliiton koko lausunto: http://www.safa.fi/fin/ajankohtaista/lausunnot_ja_kannanotot/

Lisätietoja:
Esko Rautiola, puheenjohtaja, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, puh. 044 271 7181
Paula Huotelin, pääsihteeri, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, puh. 040 556 2827

Hae sivustolta: