Sidosryhmätutkimuksen mukaan SAFA on onnistunut arkkitehtuurikilpailuissa ja arkkitehtuuripalkinnoissa

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA toteutti maaliskuussa sidosryhmätutkimuksen tärkeimmille yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen. Haastattelututkimuksessa vahvuuksina esiin nousivat muun muassa perinteikkyys, asiantuntemus ja arkkitehtuurikilpailujen tuoma positiivinen leima hankkeille. Eniten parannettavaa on vaikuttamisen saralla.

Tutkimuksessa haastatellut 75 henkilöä jakaantuivat julkishallinnon (33 %), järjestöjen ja säätiöiden (33 %), yritysten (20 %), koulutuksen (7 %) ja median (7 %) ryhmiin. Tiedonkeruumenetelmänä olivat Taloustutkimuksen toteuttamat puhelinhaastattelut.

– SAFAn vahvuuksina spontaaneissa kommenteissa nostettiin perinteikkyys, luotettavuus, asiantuntevuus ja laatu, joita pidetään rakentamisen alalla vaikeasti saavutettavina ominaisuuksina. SAFAa pidetään vahvana ammatillisena edunvalvojana ja SAFAn arkkitehtuurin alan erityisosaamista arvostetaan kaikissa vastaajaryhmissä, Taloustutkimuksen Senior Insight Manager Juha Lemmetyinen sanoo.

– Toisaalta kehittämistä riittää esimerkiksi uudistushalukkuuden, yhteiskunnallisen keskustelun ja vaikuttamisen saralla. Kriittisimmät arviot tulivat julkishallinnon sidosryhmältä.

Arkkitehtuurikilpailuja ja arkkitehtuuripalkintoja pidettiin selkeästi SAFAn onnistuneimpina toimintamuotoina. Lähes 80 % vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että arkkitehtuurikilpailut tuovat laadukkaita vaihtoehtoja ja positiivista näkyvyyttä hankkeille. 85 % vastaajista arvioi, että SAFAn myöntämät arkkitehtuuripalkinnot lisäävät arkkitehtuurin arvostusta. Myös SAFAn henkilöstön asiantuntemus arvioitiin hyväksi.

Sen sijaan SAFAn onnistuminen rakentamislainsäädännön uudistamistyössä arvioitiin melko heikoksi, ja vain noin kolmasosa haastatelluista piti SAFAa vaikuttavana yhteiskunnallisena keskustelijana.

Rakennuskulttuuri ja asumisen teema näkyivät parhaiten

Viime vuosina SAFAn esiin nostamista puheenaiheista rakennuskulttuuriin liittyvien aiheiden katsottiin nousseen parhaiten esiin – 66 % arvioi näkyvyyden vähintään melko hyväksi. Yli puolet vastaajista arvioi myös asumisen teeman (60 %) ja korjausrakentamisen teeman (56 %) näkyneen vähintään melko hyvin.

Sidosryhmät arvioivat itselleen tärkeimmäksi teemaksi rakentamisen alan osaamisen ja koulutuksen kehittämisen. Erityisesti kestävän kehityksen, korjausrakentamisen ja talousasioiden koulutusta kaivataan lisää. Kiinteistö- ja rakentamissektorin vastaajat peräänkuuluttavat SAFAlta myös parempaa talous- ja kustannusymmärrystä sekä koko rakentamisen ketjun parempaa hahmottamista.

Jäsenkunta vaikuttaa henkilökohtaisella osaamisellaan

Pyydettäessä vastaajia arvioimaan SAFAn viestintäkanavien hyödyllisyyttä nousivat henkilökohtaiset ja epäviralliset kontaktit tärkeimmäksi koettuina. Yli puolet vastaajista piti myös SAFAn tiedotteita (65 %) ja Arkkitehtiuutisia (60 %) vähintään melko hyödyllisinä tiedon lähteinä.

– Sidosryhmäkysely liittyy SAFAssa käynnistettyyn organisaation arviointi ja uudistus -hankkeeseen, jossa selvitetään organisaation uudistamista vastaamaan paremmin nykypäivän haasteisiin. Kevään aikana olemme toteuttaneet kyselyjä sidosryhmien lisäksi jäsenistölle, lehtien lukijoille ja luottamustoimijoille. Niiden pohjalta luodaan tilannekuva, joka toimii pohjana uudistuvalle SAFAlle, SAFAn puheenjohtaja Asko Takala sanoo.

– Kiitämme kaikkia vastanneita arvokkaasta palautteesta, ja toivon yhä tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmien kanssa jatkossa.

SAFAn sidosryhmätutkimus 2023 – tutkimusraportti

Lue Arja Lukinin katsaus Safan muutoshankkeseen 

Hae sivustolta: