Rakentamislaki muuttuu – otetaan ilmastoselvitys ja materiaaliseloste haltuun

Lausunnolla olevat ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnokset tarjoavat keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Teksti: Inari Virkkala
Inari Virkkala. Kuva: Sampsa Kettunen

Ympäristöministeriö julkaisi hiljattain lausunnolle ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnokset, täydentämään parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä olevaa rakentamislakia.

Lakiuudistuksen tavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen kattavasti osaksi rakentamisen sääntelyä, edistää kiertotaloutta, parantaa rakentamisen laatua, sujuvoittaa rakentamista sekä vauhdittaa rakennetun ympäristön digitalisaatiota.

On valtavan tärkeää, että ilmastonmuutosta hillitsevä ja rakentamisen kiertotaloutta edistävä sääntely saadaan voimaan niin pian kuin mahdollista. Erityisesti ilmastonmuutoksen torjumisella on valtava kiire. Konsulttiyhtiö PWC arvioi hiljattain Net Zero Economy -indeksissään, että pitääksemme maapallon lämpenemisen 1,5 asteen turvarajan alapuolella, tulisi päästöjä vähentää vuosittain yli 15 prosenttia. Tavoite vaikuttaa käytännössä mahdottomalta ja tarvitsemme myös rakennusalalla nopeasti käyttöön kaikki mahdolliset keinot lämpenemisen hidastamiseen.

Tällä hetkellä rakentamista ja maankäyttöä säätelee vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakiehdotuksen mukaan uuden rakentamislain voimaantulon yhteydessä nykyisestä laista kumotaan rakentamista koskevat luvut, ja jäljelle jäävän lain nimi muutetaan alueidenkäyttölaiksi. 

Safa on nostanut rakentamislakiehdotuksesta esiin monia epäkohtia, joita toivotaan korjattavan vielä valiokuntakäsittelyn aikana. Kirjoituksen lopusta löytyvät linkit Safan lausuntoihin vuonna 2018 käynnistyneen MRL-uudistuksen aikana.

Tulevaisuudessa suunnittelun johtaminen ei onnistu ilman syvällistä ymmärrystä suunniteltujen rakennusten ympäristövaikutuksista.

Ilmastoselvityksen pohjana käytettävä ympäristöministeriön kehittämä, EN-standardeihin pohjautuva rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä ei toimi vielä täydellisesti. Laajasti käyttöön otettuna menetelmä olisi kuitenkin nopeasti kehitettävissä ohjausvaikutuksiltaan paremmaksi. Paras ohjausvaikutus uusilla asetuksilla on vasta, kun niihin yhdistetään myöhemmin sääntely raja-arvoista erillisin asetuksin. 

Asetusehdotuksen mukaan ilmastoselvitystä ja materiaaliselostetta varten tarvittavat tiedot saataisiin rakennuksen tietomallista tai kustannuslaskennassa käytettävästä määräluettelosta. Nopeana perehdytyksenä aiheeseen suosittelen katsomaan tallenteen Eko-Safan maaliskuussa järjestämästä Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta ja elinkaariarviointi -seminaarista. Myös Aalto-yliopisto on julkaissut avoimen verkkokurssin: Johdatus vähähiiliseen rakentamiseen

 


Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta ja elinkaariarviointi 23.3.2022 -seminaarin tallenne.

 

Rakentamislain tullessa voimaan ehdotetusti 1.1.2024 ilmastoselvitys ja materiaaliseloste olisivat rakentamisluvan (nyk. rakennuslupa) pakollisia liitteitä. Kannustan kaikkia arkkitehtejä ottamaan haltuun selvitysten laatimisen mahdollisimman nopeasti.

Tulevaisuudessa suunnittelun johtaminen ei onnistu ilman syvällistä ymmärrystä suunniteltujen rakennusten ympäristövaikutuksista. Mikäli ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen laatiminen valuu muille suunnittelualoille, kaventuu arkkitehtien toimintakenttä hyvin nopeasti.

Kannustan Safaa yhteistyökumppaneineen tarjoamaan mitä pikimmin jäsenilleen koulutusta ilmastoselvityksen ja materiaaliselostuksen laatimiseen. Ja toivon meille kaikille arkkitehdeille avointa mieltä uusien selvitysvaatimusten omaksumiseen.

Asetusluonnoksista voi lausua 11.11.2022 saakka Lausuntopalvelussa!

Kirjoittaja arkkitehti Inari Virkkala toimii Safan hallituksen jäsenenä vuonna 2022. Päivätyökseen hän työskentelee kohtuuhintaisen asumisen rakennuttajatehtävissä.

Lue lisää aiheesta:

SAFA lausuu MRL-uudistuksesta:

 

 

 

Hae sivustolta: