Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimushaku 2014 käynnissä

9.10.2014
Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimushaku 2014
Turun kaupunki julistaa haettavaksi rahoitusta Turun kaupunkitutkimusohjelmaa 2014–2017 toteuttaviin tutkimushankkeisiin. Haun rahoittavat Turun kaupunki, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hakea voivat tutkimusryhmät, jotka koostuvat Turun yliopiston (TY) ja Abo Akademin (ÅA) tutkijoista soveltuvista oppiaineista sekä arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun tutkijoista Aalto-yliopistosta (AY) ja Tampereen teknillisestä yliopistosta (TTY), kuitenkin niin, että jokaisessa hankkeessa tulee olla TY:n ja ÅA:n tutkijoita johtajana tai partnerina. Haussa suositaan turkulaisten yliopistojen ja AY:n tai TTY:n tutkijoiden välisiä yhteishankkeita, joissa yhdistyy fyysisen ja sosiaalisen ympäristön tarkastelu. Hankkeissa kannustetaan pohtimaan myös muutosten ajallisuutta ja toimijuutta.
Haussa toivotaan ehdotuksia tutkimusaiheiksi, jotka kohdistuvat yhteen tai useampaan seuraavasta neljästä teemasta:
1. Keskustan kaupallinen vetovoima
Verkkokauppa ja kaupan suuryksiköt ovat haastaneet kaupunkien keskustojen perinteisesti vahvan asemaa kaupankäynnin keskittymänä. Miten keskustan kaupallista vetovoimaa voi tukea, huomioiden laajemmin kaupunkilaisten keskustoihin kohdistavat odotukset? Kuka tuottaa houkuttelevaa kaupunkikeskustaa ja miten?
2. Kantakaupungin laajeneminen
Kaupunkikeskustojen tiiviimmin rakennetut alueet levittäytyvät entisille tehdas-, varastointi-, satama-, logistiikka- ym. alueille. Millä ehdoilla uudet alueet julkisine tiloineen kehittyvät osaksi kantakaupunkia eivätkä jää irrallisiksi lähiöiksi
3. Nuorista aikuisiksi
Itsenäistyminen, koulutus, työuran alku, pariutuminen. Kahdenkympin molemmin puolin otetaan merkitykseltään mahdollisesti kauaskantoisia askeleita. Myös harhaan. Mitä kaupunki voi tehdä toisin, yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi tai vähentämiseksi?
4. Fiksun kaupungin organisoituminen
Kaupungin ohjaamisen, palveluiden järjestämisen ja kaupunkilaisten osallistumisen älykkäät järjestelmät kehittyvät nopeasti. Minkälaisia muutoksia ne mahdollistavat ja mitä niiden hallinta vaatii kaupunkien organisaatiolta?
Rahoitusta hankkeille myönnetään yhteensä enintään 400 000 €. Hausta odotetaan rahoitettavan neljä hanketta.
Hankerahoitus on Turun kaupunkitutkimusohjelman ehtojen mukaista: Hanketta tai osahanketta johtavan professorin (tmv.) työ katsotaan yliopiston omarahoitusosuudeksi, jota ei korvata, mutta josta ei tarvitse esittää työaikalaskelmaa. Hankkeeseen palkattavien tutkijoiden kulut korvataan täysimääräisinä. Hankkeen rahoitettavalle osuudelle hyväksytään kiinteä 18 prosentin yleiskustannuslisä. Rahoittaja hyväksyy rahoituksen käytön palkkana, apurahana ja tutkimuksen aineisto- ja matkakuluihin. Hankkeiden tulee alkaa vuoden 2015 aikana ja päättyä vuoden 2016 loppuun mennessä.
Kaupunkitutkimusohjelmasta rahoitetaan akateemista tutkimusta, joka voi tuottaa kaupungin kehittämisen kannalta kiinnostavaa sovellettavaa tietoa. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomioita tutkimussuunnitelman tieteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, tiedon sovellettavuuteen, ajankohtaisuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu soveltava hyöty on tiedon kartuttaminen kaupungin kehittämiseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksista – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta. Ohjelmasta rahoitettavan tutkimuksen ei tarvitse välttämättä sisältää Turkua koskevaa empiiristä tutkimusta. Sen sijaan tutkimus voi käsitellä yleisemmin jonkin ilmiön muutosta ja sen vaikutusta kaupunkikehitykseen, tai jotain toista kaupunkia tai kaupunkeja, mikäli se tai ne ovat kiinnostavia referenssi- tai vertailukohteita Turulle. Tutustustu Turun kaupunkitutkimusohjelmaan 2014–2017 (pdf).
Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisellä kierroksella toimitetaan aiehakemus. Toiselle kierrokselle hyväksytyt toimittavat varsinaiset hakemukset. Turun kaupunki järjestää kierrosten välissä konsultoivat tapaamiset toiselle kierrokselle hyväksyttyjen kanssa.
Aiehakemukset tulee jättää 3.11. klo 12.00 mennessä ja varsinaiset hakemukset 1.12. klo 12.00 mennessä. Konsultaatiot järjestetään viikoilla 46 ja 47. Rahoituspäätökset tehdään 31.12.2014 mennessä.
Hakemus jätetään sähköisesti Turun kaupungin kirjaamoon (kirjaamo(a)turku.fi), viestin otsikkona Kaupunkitutkimusohjelman hankehaku. Vain määräajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan. Aiehakemuksen ja sen liitteenä toimitettavan aiesuunnitelman tulee olla rakenteeltaan alla olevan ohjeen mukaiset.
Aiehakemus ja sen liitteetHakemuksessa ilmoitetaan:
– Tutkimushankkeen nimi
– Tutkimusryhmän tai konsortion vastuullinen johtaja ja suorituspaikka
– Mahdollisten osahankkeiden vastuulliset johtajat ja suorituspaikat
– Anottavan rahoituksen määrä
– Abstrakti (enintään 2000 merkkiä)
– Perustelut miten tutkimushanke sopii Turun kaupunkitutkimusohjelmaan ja haun tavoitteisiinHakemukseen liitetään
Tutkimusryhmän tai konsortion yhteinen aiesuunnitelma, pituudeltaan enintään kuusi sivua
Sen rakenne on seuraava:
– Tutkimushankkeen nimi
– Tutkimusryhmän tai konsortion vastuullisen johtajan ja mahdollisten osahankkeiden vastuullisten johtajien nimet sekä tutkimustyön suorituspaikka tai -paikat
– Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
– Kuvaus tutkimusryhmästä, mukaan lukien mahdollisen konsortion tuoma lisäarvo
– Tutkimushankkeen tärkeimmät tutkimusmenetelmät
– Odotettavissa olevat tulokset, niiden akateeminen uutuusarvo ja sovellettavuus Turun kaupungin kehittämiseen
– Mahdollinen hankkeeseen kuuluva kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
– Anottavan rahoituksen määrä kokonaisuudessaan ja suorituspaikoittain, palkkauskustannukset henkilöittäin
– Tutkimuksen aikataulu
– Lähdeluettelo
Turun kaupunki informoi jatkoon päässeitä miten suunnitelmaa toivotaan täydennettävän tai täsmennettävän toisella kierroksella. Toisen kierroksen hakemuksen ei odoteta olevan merkittävästi ensimmäisen kierroksen hakemusta pidempi.
Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.
Aiheeseen liittyen:
Turun kaupunkitutkimusohjelma 2014-2017 (pdf)Julkaistu 13.10.2014
Takaisin

Hae sivustolta: