Tapiolan uimahalli korjataan entistä toimivammaksi

Tapiolan uimahalli ulkoa. Kuva: Marko Oikarinen
Tapiolan uimahalli ulkoa. Kuva: Marko Oikarinen

Tapiolan uimahalli peruskorjataan siten, että sen rakennustaiteelliset arvot ja arkkitehtoninen kokonaishahmo säilyvät. Hallin puku- ja pesutilat uudistetaan toimivammiksi ja kaikki vaurioituneet rakenteet uusitaan. SAFA otti viime vuonna vahvasti kantaa uimahallin purkusuunnitelmiin, todeten: ”Tapiolan uimahallin korjaaminen voisi toimia suunnannäyttäjänä myös muun modernin rakennuskannan korjaamiselle.” (Henna Helander).

Tavoite on, että korjaustyö käynnistetään vuonna 2022 ja että hallissa uidaan taas vuonna 2024.

Tapiolan uimahallista tehtiin laajat tutkimukset ja selvitykset, joiden pohjalta asiantuntijat laativat lausunnon uimahallin korjauskelpoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lausunnon mukaan rakennuksen korjausaste olisi noin 90 %. Lausunnon ja käytyjen keskustelujen perusteella asiantuntijat laativat kaupungin toimeksiannosta jatkotoimenpide-ehdotuksen 19.11.2020.

Ehdotuksen lähtökohtana on, rakennuksen arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen ohella, asemakaavan suojelumääräys. Suojelumääräyksen taustalla on rakennushistoriallisessa selvityksessä ja inventoinnissa tehty uimahallin tilojen arkkitehtonisten arvojen, käyttötarkoituksen säilymisen ja tilojen merkitysten arviointi.

Laaja peruskorjaus

Jatkotoimenpide-ehdotuksen mukaan allashallin peruskorjauksessa on mahdollista säilyttää ja kunnostaa katon pääpalkit ja kantava yläpohjalaatta sekä pilarit. Vesikattorakenteiden korjaustyössä parannetaan niiden kantavuutta nykyistä mitoituslumikuormaa vastaavaksi. Pilareissa korjataan osat, jotka ovat olleet alttiina roiskevesille. Pääaltaan rakenteet on uusittava kokonaisuudessaan. Perustukset on uusittava, koska niissä on alkavaa alkalikiviainesreaktiota. Julkisivut ja kaikki talotekniset järjestelmät ovat uusimisiässä.

Rakennuksen itäpäässä olevien puku- ja pesutilojen välipohjat on purettava ja kolmen tason sijaan on suunniteltava kaksi tasoa. Riittävien puku- ja pesutilojen sekä tarvittavien uusien teknisten tilojen toteuttaminen edellyttää rakennuksen vähäistä laajentamista tontin itäreunaan saakka. Jatkosuunnittelussa selviää laajennusosan arkkitehtoninen luonne. Laajennus edellyttää poikkeamispäätöstä.

Yhteinen näkemys

Selvitysten ja lausuntojen laatimisen yhteydessä kaupunki on käynyt useassa vaiheessa asioita läpi Museoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Niiden mukaan nyt laadittu jatkotoimenpide-ehdotus on perusteltu, hyvin laadittu ja hyvä lähtökohta etenemiselle. Ehdotus edistää uimahallin korjaamista sen arvot huomioiden.

”Näyttää siltä, että uimahallin peruskorjaukseen on löydettävissä ratkaisu, joka on rakennussuojelun kannalta hyvä ja ottaa huomioon eri viranomaisnäkemykset. Tämä luo pohjan toteuttamiskelpoisille korjaussuunnitelmille, jotka ovat toteutettavissa hallittavasti ilman pitkäkestoisia kaavaprosesseja”, toteaa teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Periaatepäätös hankkeesta on tarkoitus tehdä tammikuussa 2021. Sen jälkeen laaditaan hankesuunnitelma, joka tuodaan kaupungin päätöksentekoon ennen kesälomia 2021. Varsinainen suunnittelutyö käynnistyisi heti tämän jälkeen. Hanke sisältyy kaupungin investointiohjelmaan lähivuosille.

Poikkeuksellinen korjauskohde

Tapiolan uimahallin peruskorjaus on poikkeuksellisen haasteellinen ja korkeaa ammattitaitoa edellyttävä hanke. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa ollaan edelleen tiiviisti yhteydessä valvovien viranomaisten kanssa. Tavoite on, että rakentamaan päästään 2022 ja että hallissa uidaan vuonna 2024.

Tapiolan uimahallin peruskorjaus on tärkeä hanke kaikille tapiolalaisille ja merkittävä koko Espoon kannalta. Uimahallin peruskorjaus on myös kansainvälisesti kiinnostava hanke, sillä uimahalli on rakennushistoriallisesti arvokas ja se on suojeltu asemakaavalla.

Linkit:

Espoon kaupunki: Tapiolan uimahalli jatkotoimenpide-ehdotus

Suomen arkkitehtiliitto esittää: Tapiolan uimahalli säilytettävä

Hae sivustolta: