SAFAn oikaisuvaatimus liittyen Turun lupapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksiin

Turun kaupunginhallitus on 12.2.2018 päättänyt perustaa Turun kaupunkiympäristötoimialalle lupapäällikön viran, jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aiempi rakennusarkkitehdin tai rakennusinsinöörin tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Tehtäväkuvauksen mukaan 40 % lupapäällikön työajasta kuluisi ”Lupavalmistelu ja – päätöksenteko”-tehtäviin, joiden hoitaminen edellyttää joko arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkintoa.
Suomen Arkkitehtiliitto katsoo, että rakennuslupien käsittely ja myöntäminen edellyttää vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa hankkeissa laaja-alaista oikeudellista harkintaa sekä rakennussuunnittelun ymmärtämystä ja osaamista, joka sisältää muun muassa rakennushistoriallista osaamista rakennetun ympäristön suhteen. Rakennussuunnittelijoilta, erityissuunnittelijoilta ja pääsuunnittelijoilta edellytetään poikkeuksellisen vaativissa kohteissa ylempää korkeakoulututkintoa (MRL 120 e §). Kaikilta näiltä suunnittelijoilta edellytetään korjausrakentamisen osalta osaamista erityisesti korjaus- ja muutossuunnittelusta. Eräs rakennuslupakäsittelyn merkittävämmästä harkinnasta on suunnittelijoiden kelpoisuuden toteaminen, joka on aina hankekohtaista. Lupapäällikön tulee kyetä tekemään tulkintoja ja ohjeistuksia sekä ratkomaan haastavia tulkintakysymyksiä oman koulutuksensa ja kokemuksensa muodostaman osaamiseen perustuen. Tällaista laaja-alaista harkintaa voi tehdä vain ammattilainen, jolla on tarvittavat niin teoreettiset kuin käytännölliset tiedot kokonaisvaltaisesta rakennussuunnittelusta. Erityissuunnittelun opinnot ja kokemus esimerkiksi rakennesuunnittelun osalta eivät ole tehtävään riittävät.
Turku on Suomen vanhimpia kaupunkeja, jossa rakennetun ympäristön laadulla on erityinen merkitys ja arvo kulttuuriperintömme ja rakennushistorian näkökulmista. Ylempi korkeakoulututkinto arkkitehtuurin alalla on Suomessa ainoa opintosuunta, joka antaa Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin mukaan automaattisen pätevyyden rakennussuunnittelun korkeimmalla tasolla.
Lupapäällikön tulee toimia esimiehenä useille arkkitehdeille ja muille asiantuntijoille organisaatiossaan. Hän vastaa myös lupapäätösten lainmukaisuudesta. Tämän takia hänellä tulee olla laajat tiedot ja osaaminen myös kaikkein vaativimpien hankkeiden käsittelyä varten. On myös organisaation kannalta oleellista, että rakennuslupakäsittelyn tulkintojen linjauksista vastaa pätevyydeltään vähintään hakijoiden tasoinen ammattilainen. Lupapäällikön asema kaupungissa on strateginen ja hän käyttää julkista valtaa. Jotta organisaatio omaa tarvittavat vaikutusmahdollisuudet ja on uskottava myös ulospäin, on oleellista, että Turussa, Suomen yhdessä suurimmista ja merkittävimmistä kaupungeista, lupapäällikkö edustaa alan korkeinta asiantuntemusta niin koulutuksensa kuin kokemuksensa osalta.
Suomen Arkkitehtiliitto vaatii, että Turun kaupunginhallituksen päätös 12.2.2018 §68 lupapäällikön kelpoisuusvaatimuksista tulee oikaista. Viran kelpoisuusvaatimus tulee olla ylempi korkeakoulututkinto arkkitehtuurin alalta sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Julkaistu 5.3.2018
Takaisin

Hae sivustolta: