SAFA lausui MRL:n muutosehdotuksesta

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sitä tukevat asetukset ovat vuodesta 2000 olleet merkittävä uudistus rakennetun ympäristön laadun ja kehittämisen näkökulmasta. Erityisesti lakiin kirjatut pätevyysvaatimukset ovat parantaneet rakentamisen laatua edellyttämällä suunnittelun ja työnjohdon tehtävissä päteviä ammattilaisia. Nyt esitetyt muutokset ja tarkennukset tukevat hyvin tätä kehitystä, kokoavat aikaisemmin hajanaista sääntelyä ja edesauttavat yhtenäisten käytäntöjen ja tulkintojen syntymistä koko maassa.
Arkkitehtiliitto pitää erityisen positiivisena, että rakentamisen prosessin kannalta merkittävien toimijoiden; rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja vastaavan työjohtajan roolit, vastuut ja tehtävät on nostettu luonnoksessa selkeästi ja yksiselitteisesti maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tasoille.
Myös suunnittelutehtävien vaativuusluokkien ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimusten nostaminen lain ja asetuksen tasolle osaltaan edesauttavat yhtenäisten kelpoisuustulkintojen syntymistä.Korjaus- ja muutosrakentamisen erityisvaatimusten huomioiminen muutosesityksessä ja uusissa asetuksissa on tervetullut ja kaivattu uudistus. Esitys tukee kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjemme säilymistä, käyttöä, asianmukaista korjaamista ja ylläpitoa. Korjausrakentamisen sääntely antaa myös hyvät lähtökohdat ja raamit muulle tarvittavalle korjausrakentamisen ohjaukselle.
Rakentamisen toimintaympäristön muutokset edellyttävät myös lisäresursointia ja -koulutusta rakennusvalvonnoissa sekä rakennusvalvontaviranomaisen pätevyyden määrityksen tarkistamista maankäyttö- ja rakennusasetuksessa.
Osana muutoshanketta toteutettu kielenhuolto sekä käytetyn terminologian yhtenäistäminen osaltaan helpottavat lainsäädännön tulkintaa ja edistävät sen toimivuutta ja jalkautumista. Arkkitehtiliitto toivoo kuitenkin, että myös maankäytön ja rakentamisen lainsäädännössä käytettäisiin rakennussuunnittelusta alalla vakiintunutta termiä arkkitehtisuunnittelu. Esimerkkejä rakennussuunnittelu ja rakennesuunnittelu termien samankaltaisuuden aiheuttamista väärinkäsityksistä on useita.
Rakentamiselle ja suunnittelulle asetetaan lisää uusia vaatimuksia koko ajan. Euroopan Unionin sisämarkkina-alueen myötä myös alan toimijoiden palvelujen tarjonta ulottuu yhä enemmän kansallisten rajojen ulkopuolelle. Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn näkemyksenä on, että suomalaisen rakennetun ympäristön laadun ja asianmukaisen kunnossapidon turvaamiseksi on ryhdyttävä kehittämään valtakunnallista, velvoittavaa pätevien rakennusalan toimijoiden rekisteröintiä myös Suomeen. Lue koko lausunto kommentteineen ja tarkistusesityksineen: http://www.safa.fi/fin/ajankohtaista/lausunnot_ja_kannanotot/Julkaistu 18.1.2013
Takaisin

Hae sivustolta: