SAFA: ELY-keskusten valitusoikeutta ei syytä rajoittaa

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn mielestä ehdotetut maankäyttö- ja rakennuslain muutokset mahdollistavat joustavat kaavoitus- ja lupamenettelyt, sekä tarjoavat kunnille mahdollisuuden toteuttaa tarvittaessa rakennushankkeita nykyistä nopeammin. SAFA kuitenkin peräänkuuluttaa joustavuuden rinnalle asiantuntijuutta ja riittäviä suunnitteluresursseja kuntiin.
Lakiehdotuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valitusoikeutta ehdotetaan rajattavaksi ja kuntien alueiden käytön ja rakentamisen ohjaavaa roolia supistettavaksi. Tämä ei ole SAFAn mielestä kannatettavaa. Kaavavalituksista ELY-keskusten osuus on ollut vain 4 %. Valitusten menestyminen oikeusasteissa kertoo, että ne ovat olleet oikeaan osuneita, perusteltuja ja demokratian kannalta tarpeellisia.
– Valitusoikeuden kaventaminen vaarantaa sellaisten arvokkaiden rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen suojelun, joita ei ole todettu esimerkiksi maakuntakaavassa arvokkaiksi. Tällaisia ovat muun muassa 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut kohteet, joita ei ole vielä kattavasti inventoitu, sanoo SAFAn puheenjohtaja Leena Rossi.
– ELY-keskusten roolin muuttuessa MRL:n toteutumisen valvonta siirretään aiempaa enemmän valistuneille kuntalaisille ja yhteisöille. Lain hengen toteuttamiseksi tarvitaan vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Pyrkimyksenä tulee olla avoin ja eri osapuolten vaikutusmahdollisuudet turvaava suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi.Palveluverkon hajautuminen on ehkäistävä
Kaupan suuryksiköiden sijoittumisen osalta lakiesityksen vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen ei ole huomioitu riittävällä tavalla. Päivittäistavarakaupan sekä erikoiskaupan sijoittuminen kauas keskustasta johtaa palveluverkon hajautumiseen ja merkittäviin yhteiskunnallisiin kuluihin. SAFA esittää, että lakiehdotuksen 4000 kerrosneliömetrin rajaa vähittäiskaupan suuryksikön alarajaksi lasketaan 3000 kerrosneliömetriin.
SAFAn mielestä lakiehdotus asemakaavan laatimiseksi vaiheittaisena on perusteltu ja tarpeellinen. Vaiheittaisuuden käsite sekä se, kuinka laajalti vaikutuksia tulee selvittää vaiheittain laadittavassa kaavassa, on jatkossa määriteltävä tarkemmin. Demokratiavajetta ei saa syntyä
Lakiesityksessä ehdotetaan, että asemakaavan hyväksyminen voidaan myös vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
SAFA ei kannata tätä esitystä. Jos merkittäviä asemakaavoja hyväksytään alemmalla tasolla kuin valtuustossa, poistaa se kuntalaisilta ja tiedotusvälineiltä mahdollisuuden olla seuraamassa päätöksentekoa. Tuloksena on demokratiavaje.
Lausunto MRLn muutoksesta SAFAn lausunto MRLn muutoksestaPDF 523,1KtJulkaistu 5.9.2016
Takaisin

Hae sivustolta: