Rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän esitys ei ratkaise rakennusalan osaamisvajetta

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA esittää rakennusalan osaamisvajeen ja koulutustarpeiden selvittämistä rakennusalan koulutuksen määrän ja laadun varmistamiseksi.

SAFA esittää huolensa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän ”Käytännönläheistä suunnitteluosaamista rakennusalalle”esittämänraportin puutteellisesta valmistelusta ja sisällöstä. Työryhmän muistiossa esitetty koulutus ei tuo rakentamisen laatuun, alan toimijoiden pätevyyksiin eikä alalla toimivien määrään kaivattua ratkaisua.

Työryhmän tehtävänä oli tehdä esitys ammattikorkeakoulussa käynnistettävän rakennusarkkitehtikoulutuksen sisällöstä, laajuudesta ja volyymista.  Työryhmä esittää, että ammattikorkeakoulussa käynnistetään tutkintoon johtava rakennussuunnitteluun koulutus, joka täyttäisi Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin automaattisen tunnustamisen edellytykset.

Työryhmä katsoo, väitettään perustelematta, että ammattikorkeakouluväylä soveltuu parhaiten käytännön ammattiosaamisen tuottamiseen. Kuitenkin nykyinen yliopistotasoinen arkkitehtikoulutus valmentaa toimimaan juuri rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun käytännön tehtävissä.

– SAFA on huolissaan siitä, että perinteisesti yliopistotasolla koulutettua osaamista ryhdyttäisiin korvaamaan alemmilla tutkinnoilla. Ovatko seuraavana vuorossa lääkärit, asianajajat ja opettajat?

Esitys  on myös selkeässä ristiriidassa koulutuspolitiikan tavoitteiden – kuten päällekkäisen koulutuksen vähentäminen – kanssa, SAFAn puheenjohtaja Esko Rautiola sanoo.

Rakennusarkkitehti-nimike johtaa harhaan

– Uuden kaavaillun koulutuksen tutkintonimikkeeksi esitetään rakennusarkkitehti AMK. Rakennusarkkitehti ja arkkitehti -nimikkeet ovat aiemminkin menneet sekaisin, ja tiedossa on myös nimikkeiden tahallisia väärinkäyttötapauksia kuluttajien harhauttamiseksi. SAFAn näkemyksen mukaan arkkitehti tutkinto- ja ammattinimikkeenä tulee varata vain EU:n ammattipätevyysdirektiivin mukaisen yliopistotutkinnon suorittaneille arkkitehdeille, Rautiola sanoo.

– Uusi koulutus toteutettaisiin ammattikorkeakouluissa nykyisiä resursseja uudelleen suuntaamalla. Ongelmaksi muodostuu silloin jo pelkästään pätevän arkkitehtuurin opetushenkilöstön puute: Ammattikorkeakouluissa pätevää opetushenkilöstöä arkkitehtuurin alalta ei löydy riittävästi.

Rakentamisen vaatimusten ja sääntelyn lisääntyessä on alalla tunnistettu pätevien suunnittelijoiden ja ammattiosaajien kasvava tarve kaikilla suunnittelualoilla. Osaamisvaje on huomattava erityisesti rakenne- ja talotekniikkasuunnittelussa. Pätevien suunnittelijoiden vaje vaikuttaa vahvasti koko rakennusalan koulutustarpeisiin, niin perus-, jatko- kuin täydennyskoulutustasoilla.

SAFA esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin koko rakennusalan todellisen osaamisvajeen ja koulutustarpeiden selvittämiseksi ennen yksittäisten, uusien koulutusväylien perustamista.

Lisätietoja:

Esko Rautiola, SAFAn puheenjohtaja, p. 044 271 7181, esko.rautiola@safa.fi

Hae sivustolta: