Väitös arkkitehtuurin alalta: Arkkitehti Ira Verma

16 elokuun, 2019
Kandidaattikeskus, D-sali

Arkkitehti Ira Verma esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Housing Design for All. The challenges of ageing in urban planning and housing design. The case of Helsinki perjantaina 16.8.2019.

Vastaväittäjä: PhD Marianne Abramsson, Stockholm Unversity

Kustos: Prof. Kimmo Lapintie

Lisätietoa:

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli syventää tietoa arjen ympäristön suunnitteluratkaisuista ikääntyneen väestön näkökulmasta. Asuntosuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden mahdollisuuksiin asua omassa kodissaan ja olla aktiivisesti osallisina asuinalueellaan. Tavoitteena oli tarkastella suunnitteluratkaisuja, jotka vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja itsenäiseen asumiseen toimintakyvyn heiketessä. Tutkimuskysymykset olivat: Mitkä rakennetun ympäristön ominaisuudet edistävät arjen toimintoja, ja miten asuntosuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun keinoin voidaan tukea ikääntyvää väestöä?

Tutkimus käsittää kolme tapaustutkimusta Helsingin alueella. Tapaustutkimukset sijoittuvat normaalille asuinalueelle, tavalliseen palveluasumiseen ja muistioireisten ryhmäkotiin. Tutkimuksessa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä, asukastyöpajoja, havainnointia sekä haastatteluita ja kyselyitä. Ikääntyneet asukkaat osallistuivat tutkimukseen jakaen tietoa ja kokemuksiaan asuinalueensa ominaisuuksista. Näin tuotettiin tietoa rakennetun ympäristön tuomista haasteista ikääntymisen eri vaiheissa.

Tulokset osoittavat, että asuinalueen suunnittelun, julkisen liikenteen sekä viheralueiden läheisyyden avulla voidaan tukea ikääntyneiden liikkumista ja osallisuutta omaan asuinyhteisöönsä. Asuinalueen tuttuus vaikutti siihen, kuinka turvalliseksi liikkuminen asuinalueella koettiin. Turvallisuuden tunne puolestaan tuki asukkaiden omatoimisuutta ja arjen asiointia alueella. Tulokset myös osoittavat, että ikääntyneet valitsivat ne palvelut, jotka olivat helposti saavutettavia ja esteettömiä.

Asuinalueen kokonaisvaltaisella suunnittelulla voidaan tukea omassa kodissa ikääntymistä ja eri-ikäisten asukkaiden kohtaamisia asuinalueella. Kaikille soveltuva asuntoalueiden suunnittelu edistää ikääntymistä omassa kodissa sekä vähentää ulkopuolisen avun tarvetta. Paljon tukea arjessaan tarvitsevat ikääntyneet henkilöt tulee myös ottaa mukaan asuinyhteisöihin. Asumispalveluiden piirissä olevien henkilöiden osallisuutta voidaan tukea yhteistyöllä paikallisten toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Arkkitehdit, kaupunki- ja liikennesuunnittelija ovat tärkeässä asemassa luomassa kaupunkiympäristöä, joka ei sulje pois mitään asukasryhmiä. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten suunnittelussa voidaan huomioida myös ikääntyneet asukkaat.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Väre-rakennuksessa, Otaniementie 14, toisessa kerroksessa Fazer A Bloc -ravintolaan johtavalla käytävällä, vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Hae sivustolta: