Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn lausunto ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden muuttamista koskevista esityksistä

Lausuntopyyntö VN/2835/2020

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on tutustunut Turun ammattikorkeakoulun esitykseen uuden rakennusarkkitehti AMK -koulutusvastuun myöntämiseksi ja toteaa seuraavaa:

Rakennusarkkitehti AMK koulutuksen tavoitteet

Rakennusarkkitehti AMK -koulutus käynnistettiin uudelleen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä vuonna 2014 vastaamaan erityisesti rakennussuunnittelun korjausrakentamisen ja tietomallintamisen työvoimatarpeeseen. Koulutus käynnistettiin neljässä ammattikorkeakoulussa (Metropolia, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Savonia) 120 opiskelijan sisäänotolla. Kuluneina vuosina sisäänottomäärää on nostettu yhteensä noin 160 opiskelijan tasolle. Koulutusohjelmista on nyt valmistunut kaksi vuosikurssillista rakennusarkkitehteja, joista valtaosa on sijoittunut ammattikorkeakoulujen oman arvion mukaan, alkuperäisistä tavoitteista poiketen, uudisrakentamisen erilaisiin tehtäviin.

Rakennussuunnittelijoiden tarve Suomessa

Suomen Arkkitehtiliitossa on yhtäläisesti tunnistettu rakennussuunnittelijoiden tarve ja alalla vallitseva täystyöllisyys. Turun AMK:n esityksestä poiketen rakennussuunnittelijoiden tarve koskee erityisesti poikkeuksellisen vaativia tehtäviä niin yksityisellä kuin kuntasektorilla. Kuntasektorilla tämä on realisoitunut pitkittyneinä rekrytointiprosesseina ja täyttämättä jääneinä virkoina. Näihin tehtäviin ovat olleet kelpoisia vain yliopistotutkinnon suorittaneet arkkitehdit.

Esitys 40 uuden aloituspaikan lisäämisestä AMK -tasolla uuden koulutusvastuun myötä nostaisi sisäänottoa vuotuisesti 25 %. Tämä olisi merkittävä muutos, erityisesti kun nyt käynnissä olevien koulutusohjelmien tuottamien rakennusarkkitehtien tosiasiallisesta vaikutuksesta alan työllisyyteen ei vielä voida kahden vuoden perusteella vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Uusien koulutusvastuiden myöntämisen perusteiden tulee olla aina kestäviä ja kansallisia, eivätkä ne voi perustua yksistään yhden suhdanteista riippuvaisen toimijan tai sektorin erityiseen tarpeeseen.

Suomen Arkkitehtiliitto muistuttaa myös, että uuden koulutusohjelman käynnistys tai merkittävä sisäänottomäärien lisäys ei koskaan onnistu pelkästään ns. olemassa olevilla resursseilla vaan vaatii aina erillisrahoitusta muodossa tai toisessa. Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EU) mukaista arkkitehtikoulutusta antavat yliopistot (Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto) ovat kasvattaneet resurssiensa äärirajoilla omaa sisäänottoansa viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä noin 150 opiskelijaan vuodessa. Jotta poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin kelpoisten rakennussuunnittelijoiden määrää voitaisiin kasvattaa tarpeen mukaisesti, edellyttäisi se riittävää erillisrahoitusta yliopistojen arkkitehtuurin yksiköille.

Suomen Arkkitehtiliitto pitää välttämättömänä, että ennen rakennussuunnittelun koulutuspaikkojen lisäystä tai uusien koulutusvastuiden myöntämistä ammattikorkeakoulutuksessa, ministeriön tulee tehdä kattava selvitys rakennussuunnittelun työvoimatarpeesta niin nykyisen ammattikorkeakoulutuksen kuin yliopistokoulutuksen tuottamat osaajat huomioiden. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on valmis osaltaan olemaan mukana tukemassa ja toteuttamassa kattavan selvityksen laatimista.

Helsingissä, 20.3.2020

Henna Helander, puheenjohtaja

Auvo Lindroos, varapuheenjohtaja

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Hae sivustolta: