Suomen Arkkitehtiliitto muistuttaa Helsinki Garden -asemakaavaehdotuksesta

HUOM. Helsingin Sanomien artikkelissa 12.6. julkaistussa jutussa ”Milloin talo on niin ruma, että se on laiton? Vastaus saattaa ratkaista Töölön jättihankkeen kohtalon” viitataan maankäyttö- ja rakennuslain pykälälään 117 §, jonka mukaan ”rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset”. SAFA ei ole  kuitenkaan lausunnossa ottanut kantaa rakennuksen rumuuteen tai kauneuteen, ainoastaan kokoon ja sopusuhtaisuuteen. Samassa pykälässä on kirjattuna  kauneus-asia, joka on vienyt keskustelua mediassa harhaan.

_________________________

 

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on lausunut edellä mainitun asemakaavaehdotuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 28.2.2018 ja asemakaavaluonnoksesta 28.6.2018. Nostimme esille hankkeen useita ongelmallisia kohtia. Viittaamme näihin kahteen edelliseen lausuntoomme ja toteamme, että keskeiset esille nostamamme ongelmat ovat asemakaavaehdotuksessa edelleen ratkaisematta:

  • rakennusmassan suuri koko ja korkeus johtaa puistoalueelle sopimattomaan rakentamiseen ja keskuspuiston visuaaliseen katkeamiseen
  • asumisen tuominen mittavien yleisötapahtumien alueelle synnyttäisi epätyydyttävää asuinympäristöä ja vaikeuttaa yleisötapahtumien järjestämistä sekä mahdollisesti sairaalan logistiikkaa
  • mittavan maanalaisen rakentamisen hallitseminen alueella sisältää riskejä

Helsinki Garden -hanketta valmistellaan Helsingin Keskuspuistossa sijaitsevalle alueelle Olympiastadionin pohjoispuolelle. Asemakaavaehdotuksen mukaan maan alle sijoittuu suuri urheiluareena ja kaupallisia toimintojasekä maan päälle asumista ja hotellitoimintoja niin, että kerrosalan määrä olisi yhteensä 199 530 k-m2. Lisäksi hankkeeseen kuuluu 1100 auton pysäköintitilat maan alla varsinaisen rakennuspaikan ulkopuolella.  Suunnitelma perustuu arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Hanketta arvosteltiin jo kilpailun ratkettua erityisesti liiallisesta kerrosalasta. Myös kilpailun palkintolautakunnan arvostelupöytäkirjassa todetaan, että ehdotus on tarpeettoman massiivinen paikkaansa. Jatkokehittelyssä edellytettiin kerrosmäärän vähentämistä, mitä kuitenkaan ei ole tehty.

Suomen Arkkitehtiliitto esittää vakavan huolensa valtakunnallisesti merkittävään paikkaan ehdotettua Helsinki Garden -hanketta kohtaan. Rakennuskokonaisuus tulee haitallisella tavalla hallitsemaan kaupunkimaisemaa. Se peittää laajalta sektorilta Olympiastadionin tornin ja Keskuspuistolle oleellisia pitkiä kaupunkinäkymiä. Helsingin kaupunkimaisemassa ainutkertaisen olennainen, kansallisesti merkittävä Olympiastadion torneineen jää ehdotetun, massiivisen ja huomattavan korkean Helsinki Garden -rakennushankkeen rinnalla pysyvästi toissijaiseen asemaan. Helsinki Garden -rakennuskokonaisuuden massiivisen korkea ja leveä mittakaava on painostava suhteessa vieressä olevaan puistoalueeseen ja ympäröiviin rakennuksiin. Toteutuessaan asemakaavaehdotuksessa esitetysti hanke heikentäisi paitsi lähialueen myös erityisesti Keskuspuiston viihtyisyyttä ja virkistysarvoja.

Asuntorakentamisen tuominen Keskuspuistoon kuuluvaan paikkaan, sen kapeimmalle kohdalle, yksityistää tärkeän kohdan Helsingin avoimesta, julkisesta ulkotilasta. Pohjoisesta Töölönlahdelle katkeamattomana jatkuva Keskuspuisto on Helsingille ominainen erityispiirre ja kaupungin tärkein viheryhteys. Sen täysipainoinen säilyminen sekä maisemallisesti että toiminnallisesti on pystyttävä turvaamaan. Helsinki Garden -hankkeelle ehdotettu tonttialue on ollut asemakaavassa jo pitkään puistoa, mutta se on jossain vaiheessa otettu väliaikaiseksi pysäköintialueeksi. Paikkaa tulisi kehittää osana avointa puistomaista kaupunkitilaa, osana tulevan Olympiastadionin toista pääsisäänkäyntiä ja pohjoista akselia.

Asuntojen, hotellin ja liiketilojen sijoittaminen heikentää merkittävästi alueen kehittämistä nykyisessä tarkoituksessaan ulkoilun, liikunnan ja suurtapahtumien alueena. Asuminen ja suurtapahtumat toimivat parhaiten, kun fyysistä välimatkaa on riittävästi näiden kahden kovin erityyppisen ja häiriöherkän toiminnon välillä.

Kaavaratkaisua ei pitäisi perustella ainoastaan hankkeen toteutuskelpoisuudella ja taloudellisilla seikoilla, kuten nyt on tehty. Yhteisen kaupunkiympäristön kehittämisen ja yleisen edun kannalta on valitettavaa, ettei Helsinki Garden -hankkeen kaavaratkaisussa ole otettu huomioon hanketta koskevia lausuntoja, kannanottoja eikä mielipiteitä, joita ovat Suomen Arkkitehtiliiton lisäksi antaneet monet muut asiantuntijatahot. Myös alueen kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja koskevia selvityksiä on sivuutettu kaavaratkaisun valmistelussa.

Suomen Arkkitehtiliitto pitää mahdollisena sijoittaa urheilulle tarkoitettu rakennus alueelle, jossa on pitkät perinteet laadukkaan urheilurakentamisen saralla. Sen sijaan urheiluareenaan liittymättömät toiminnat sekä rakennuksen suuri volyymi Keskuspuistoon kuuluvalla, asemakaavassa jo pitkään puistoksi merkittynä olleelle tontilla edellyttävät hankkeen lähtökohtien kriittistä uudelleen arviointia.

Aiemmin esittämämme lisäksi Suomen Arkkitehtiliitto katsoo, että alueen suunnittelussa on kiinnitettävä nykyistä paremmin huomioita vanhan jäähallin asemaan kaupunkikuvassa sekä turvattava sen suojelun toteutumisen edellytykset. Jäähallin rooli alueen maamerkkinä ja aikansa urheiluarkkitehtuurin parhaimmistoon kuuluvana rakennuksena on huomioitava. Kaiken kaikkiaan alueen kulttuurihistorialliset, kaupunkikuvalliset, maisemalliset ja luontoarvot ovat uhattuna Helsinki Garden -hankkeen myötä.

Suomen Arkkitehtiliitto katsoo, että asemakaavaehdotus ei täytä hyvälle elinympäristölle eikä kaupunkikuvallisesti ja valtakunnallisesti merkittävän alueen kehittämiselle asetettuja vaatimuksia. Ehdotettu kaavaratkaisu ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 117 § asettamaa ehtoa, jonka mukaan ”Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset”, joten hanke ei ole lain mukainen.

Helsingissä 29.5.2019

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

Hae sivustolta: