Suomen Arkkitehtiliiton lausunto OKM:n luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ja asetukseksi ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista

Lausuntopyyntö OKM/30/010/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ja asetukseksi ammatteja koskevan sääntelyn edellyttämästä suhteellisuusarvioinnista. Esitys perustuu kansallista täytäntöönpanoa edellyttävään, uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin EU (2018/958).

Läpinäkyvä arviointiprosessi

Suomen Arkkitehtiliitto on tutustunut esitykseen ja toteaa, että lain ja asetusten valmistelun yhtenä lähtökohtana olevat tavoitteet mahdollisimman vähäisistä uusista hallinnollista velvoitteista ja kevyestä prosessista ovat kannatettavia. Samalla Arkkitehtiliitto haluaa kuitenkin korostaa, että nämä tavoitteet eivät voi olla ensisijaisia tavoitteita, vaan lain ja asetusten tulee aidosti turvata ammatteja koskevan sääntelyn objektiivinen ja läpinäkyvä suhteellisuusarviointi.

Esityksen perusteluissa todetaan, että Direktiivin 4 artiklan ”Uusien toimenpiteiden ennakkoarviointi ja seuranta” sääntely ei edellytä uutta kansallista lainsäädäntöä. Lähtökohtana on, että objektiivisuuden ja riippumattomuuden vaatimukset toteutuvat kun suhteellisuusarvioinnin tekee säädösvalmistelija. Virkamiestyönä ja virkavastuulla tapahtuvan säädösvalmistelun sekä direktiivin vaatimien yksityiskohtaisten velvoitteiden täytäntöönpanon yhteisvaikutuksen takia lainvalmistelija arvioi, että menettely on vaaditulla tavalla objektiivinen ja riippumaton. Arkkitehtiliitto muistuttaa, että toimiva ja uskottava suhteellisuusarviointiprosessi edellyttää objektiivisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuulemista. Tämä tulee tehdä näkyväksi myös suhteellisuusarvioinnin kansallisessa prosessissa.

Yleisen edun mukaisuus

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edellyttävästä suhteellisuusarvioinnista noudattaa hyvin pitkälle suhteellisuusarviointidirektiivin EU (2018/958) sääntelyä ja sanamuotoja. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin esitys Direktiivin 6 artiklaa ”Perusteltavuus yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin liittyvillä syillä” koskien. Lakiehdotuksen 5 § 2. momentti kirjaa direktiivin perusteista vain yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvät syyt. Nämä syyt vastaavat pitkälti Suomessa tällä hetkellä säänneltyjen ammattien sääntelyn perusteluja. Muiden mahdollisten syiden osalta lakiehdotuksessa viitataan vain suhteellisuusarviointidirektiivin 6 artiklan 2. momenttiin.

Arkkitehtiliitto pitää tärkeänä, että lakiin kirjataan perusteiksi myös muita yleiseen etuun liittyviä pakottavia syitä vastaavasti kuin direktiivissä. Tämä tekee näkyväksi myös muita sääntelyn merkittäviä perusteita, kuten ympäristön ja kaupunkiympäristön suojelu, kansallinen historiallinen ja taiteellinen kulttuuriperintö ja sosiaali- ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden turvaaminen ja säilyttäminen.

Helsingissä 25.2.2020
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Pia Selroos
erityisasiantuntija

Hae sivustolta: