Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ohjekorttiehdotuksesta Asuntoyhtiön korjaushankkeen läpivienti RTS 20:13

28.8.2020. VIITE: Lausuntopyyntö 25.6.2020

Rakennustietosäätiö RTS sr on pyytänyt Suomen Arkkitehtiliitolta lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. Arkkitehtiliiton korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunta on tutustunut huolellisesti ohje-ehdotukseen ja toteaa siitä seuraavaa.

Yleistä

Ohjeen alkuosa on huolellisesti kirjoitettu ja jäsennelty, loppua kohden teksti ei ole niin huolellista ja tarkistettua. Turvallisuuskoordinaattorin roolia korostettu erityisesti, joten pitäisikö myös kosteudenhallintakoordinaattori ottaa esille.

1 Johdanto 

Kaavion otsikko on “Kokonaisurakka”, mutta pitäisi mielestäni olla “Korjaushankkeen läpivienti”. (Urakallahan yleensä tarkoitetaan hankeen toteutumisvaihetta kilpailutuksesta vastaanottoon ja takuuaikaan.)

2 Käsitteitä

Suunnitelmakatselmus on avattu, mutta pitäisikö myös urakka(hanke)neuvottelu selostaa?

3 Kiinteistön ylläpito

Jo tässä kohdassa voisi nostaa esille sen, että yhtiötä hoitavien tulisi olla tietoisia rakennuksensa arvosta ja mahdollisista suojelumääräyksistä.

“Rakennukseen mahdollisesti kohdistetut viranomaisten suojelupäätökset

tunnistetaan ja huomioidaan”,…tämän voisi ilmaista selvemmin ja yksinkertaisemmin, esimerkiksi:

Arvokkaan tai suojellun rakennuksen arvot ja niiden säilyttäminen tulee ottaa huomioon taloyhtiön strategian tavoitteissa, ylläpidossa ja korjaushankkeiden kaikissa suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Näistä yleensä seuraa “aikatauluvaikutuksia, 

reunaehtoja suunnitteluun ja käytettäviin teknisiin ratkaisuihin ja tätä kautta myös 

kustannuksiin sekä hankkeen toteutusmuotoon ja osapuolten riskinjakoon.”

4 Korjaushankkeen hankesuunnittelu

Viimeistään tässä muistutus korjaushankkeen rakennussuojelullisten tavoitteiden selvittämisestä esim. kohtaan 4.2 kiinteistön perustietojen kokoamiseen maininta, että selvitetään asemakaavallinen tilanne ja mahdollinen suojelutaso (sr-2 tai jokin muu)

4.2 Hankesuunnitelman laatiminen:

Hankesuunnitelman laadintaan voi kuulua hankkeen laajuudesta riippuen

esimerkiksi:

  • “kiinteistön ominaisuuksien ja erityispiirteiden selvitys” kuten suojeluarvot tai Lisätään: arvokkaan kohteen arvot

4.3 Hankesuunnitelman hyväksyttäminen:

  • “korjausten laajuus ja tapa (mitä korjataan, millä periaatteella ja millä menetelmällä) 
  • tavoitellun laatutason määrittäminen”
  • Lisätään: rakennuksen arvojen säilyttäminen

5 Korjaushankkeen suunnittelu

Muistutus riittävän pätevän suunnittelijan valinnasta suhteutettuna hankkeen vaativuusluokkaan.

Rakennushankkeiden vaativuusluokkataulukkoon kannattaa viitata tässä kortissa.

5.1 Suunnittelun valmistelu

Lisätään ennen kohtaa Pääsuunnittelija:

Vaikka korjauksen toteuttaminen ei vaatisi rakennuslupaa, niin rakentamisessa on noudatettava rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Suunnittelussa ja rakentamisessa on käytettävä ammattitaitoisia suunnittelijoita ja työnjohtajia.

5.2 Ensimmäinen suunnittelukokous

“Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa läpi käytäviä asioita voivat olla

esimerkiksi”

  • Lisätään: hankkeen tavoitteet
  • “hankkeen taustatiedot”
  • ….

Kohdassa 5.2 voisi mainita jo rakennusluvasta ja hankkeen luvanvaraisuudesta ja rakennusvalvonnan ennakkoneuvottelun järjestämisestä.

6 Korjaamisen valmistelu

Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennustyömaan turvallisuus ja 

terveellisyys on järjestettävissä asianmukaisesti…..”

Tässä osassa ja myöhemminkin voisi ottaa esille purku- ja suojaussuunnitelman laatiminen, joka on urakoitsijan vastuulla. Purku- ja suojaussuunnitelma tulee korjauskohteissa luvan ehdoksi silloin, kun rakennuksessa asutaan korjaustyön aikana. Asian voi ottaa esille myös, kun kortissa puhutaan asukasturvallisuudesta tai kohdassa 7.1 Aloituskatselmus

7 Korjaaminen

7.2 Rakennusvalvonnan aloituskokous

“Aloituskokouksessa todetaan..”

  • Asukasturvallisuusasiat, mm. purku- ja suojaussuunnitelma

7.3 Yhteistoiminta korjaustyömaalla

Asunto-osakeyhtiön korjaushanke poikkeaa uudistuotannosta siinä, että kohteessa ovat asukkaat yleensä paikalla. …”

Pitäisikö esittää ihan suoraan, että “asukkaat tai osa asukkaista asuvat rakennuksessa työmaa-aikana

Lopuksi

Rakennustieto on julkaissut jo aiemmin oppaan arvorakennusten korjauksesta Kerrostalon Peruskorjaus, Suunnittelu ja toteutus taloyhtiössäni (ISBN 978-951-682-967-1). Se käsittelee vanhan tiilirunkoisen ja rapatun asuinkerrostalon korjausten suunnittelua ja peruskorjausten etenemistä vuosina 1994-2010. Tästä oppaasta saattaisi olla hyötyä edelleen, joten sen voisi mainita lisätiedoissa.

Helsingissä 28.8.2020
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunnan puolesta,

Heini Korpelainen,
erityisasiantuntija
korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunnan sihteeri

Hae sivustolta: