Lausunto Rakennustiedolle ohje-ehdotuksesta lämpöenergian kausivarastoinnista

                                                                                             13.12.2019

 

Viite: Lausuntopyyntö 18.11.2019

 

Rakennustietosäätiö RTS sr on pyytänyt lausuntoa lämpöenergian kausivarastointia käsittelevästä ohje-ehdotuksesta.  Rakennushankkeeseen ryhtyville ja hanke- tai esisuunnitteluvaiheesta vastaaville tahoille suunnatussa ohjekortissa esitetään hukkalämpökuormien hyödyntämisen sekä lämpöenergian kausivarastoinnin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. Suomen Arkkitehtiliitto on perehtynyt ohje-ehdotukseen ja toteaa ohje-ehdotuksen ajankohtaiseksi.

Yleistä

Jotta Suomi on hiilineutraali 2035, on fossiiliset energialähteet korvattava uusiutuvilla energiamuodoilla. Energian tuottaminen niillä edellyttää älykästä, kaksisuuntaista verkkoa niin sähkön kuin lämmön jakelussa sekä energian varastoimista kulutus ja tuotantohuippujen tasaamiseksi. Merkittävin ja helpoimmin toteutettava jousto liittyy juuri lämmön/kylmän kausivarastointiin. Käsillä oleva ohjeluonnos on erittäin ajankohtainen ja tärkeä.

Ohje esittelee laajasti erilaisia menetelmiä lämmön varastointiin sekä maaperään tai veteen auringon vaikutuksesta varastoituvan lämmön hyödyntämiseeni. Ohje on melko pitkä, ja tekstiä voisi tiivistää. Taitto on ilmeisesti hieman kesken, ja esimerkkikuvat kotimaisista kohteista (Väre, Katri Valan puisto) toisivat lisäarvoa ohjeelle. Marginaaleja voisi hyödyntää myös lisätiedon, taulukoiden ja kaavioiden esittämiseen.

Arkkitehdin näkökulmasta ohjeen heikkous on sen keskittyminen vain eri lämmönvarastointivaihtoehtoihin. Käytännön ohjeistus suunnittelijoille jää olemattomaksi. Ohjeeseen voisi sisältyä luettelo siitä, mitä pien-, asuinkerros- tai rivitalon tai julkisen rakennuksen suunnittelijan tulisi ottaa huomioon. Niin kaavoittajan kuin rakennussuunnittelijan näkökulmasta ohjeesta puuttuvat karkeat nyrkkisäännöt mitoituksesta, eri järjestelmien soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin ja maaperän laadun asettamista vaatimuksista. Näitä voisi haarukoida taulukon muodossa.

Rakennussuunnittelussa lämmön kausivarastointi tulee eittämättä lisääntymään. Miten tähän tulee varautua rakennus- ja pihasuunnittelussa? Millaisia tilavarauksia on tehtävä? Kuinka voi soveltaa korjausrakentamisessa?

Kaavoituksen yhtenä lähtökohtana tulisi olla vähähiilinen energiantuotanto, jossa lämmön kausivarastoinnin rooli korostuu. Miten lämmön/kylmän kausivarastointi tulee ottaa huomioon kaavoituksessa? Minne varastoja tulisi sijoittaa? Paljonko ne vievät tilaa? Estääkö kausivarasto muuta rakentamista? Varaukset tuleville varastoille?

 

4. Kausivarastointi järjestelmät

Onko Cavern Thermal Energy Storage (CTES, luolalämpövarasto) eri kuin vedellä täytetty varasto? Pitäisikö käsitettä täsmentää?

Luvun 4.1. sivun 6 viimeisessä kappaleessa kerrotaan myös rakennuksen alapohjan voivan toimia lämmöneristeenä maanalaiselle lämpökentälle. Tällöin alapohjan rakenteissa on kuitenkin huomioitava, että alapuolinen lämpötila ja kosteusolosuhteet nousevat niin korkeiksi, ettei normialapohjarakenteilla ei selvitä. Tällaisia koetaloja on tehty mm. Oulun seudulla. Ehdotamme seuraavaa lisäystä tekstin loppuun: ”Energiakenttä voidaan myös eristää maan pinnalta. Mikäli kenttä on rakennuksen alla, rakennuksen alapohja toimii eristeenä tai ylöspäin karkaavaa lämpöä voidaan hyödyntää alimpien kerrosten lämmittämiseen tai lämpöhukan vähentämiseen. Tällöin on tehtävä rakennusfysikaalinen tarkastelu alapohjan rakenteen toimivuudesta.”

 

5. Lämmönlähteet ja –keräimet

Ensimmäinen kappale kertoo ei maalajien soveltuvuudesta lämmön varastointiin. Kappale ei ole otsikon mukainen. Tulisiko se erottaa omaksi luvukseen tai laatikkoon? Sama koskee seuraavaa kappaletta.

 

 

Helsingissä 13.12.2019

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

Rakennussuunnittelun toimikunnan puolesta

 

Heini Korpelainen

rakennussuunnittelutoimikunnan sihteeri

Hae sivustolta: