Jäsenmaksualennukset

Voit hakea alennusta jäsenmaksuun lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@safa.fi. Mukaan liitetään aina todiste alennuksen perustelusta.

Hae alennusta

Uusi jäsen

Uuden jäsenen vuosimaksu ensimmäisten 12 kk ajan on 371,25 euroa (alennus 25%).

Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla

Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla olevan jäsenen vuosimaksua on alennettu 50 % eli maksu on 247,50 euroa. Mikäli jäsenen bruttotulot kuukaudessa jäävät alle 745 euron, on vuosimaksua alennettu 75 % eli maksu on 123,75 euroa.

Työttömänä

Työttömän jäsenen vuosimaksua alennetaan 50 %, mikäli jäsen saa kassan maksamaa ansiopäivärahaa. KELA:n peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavien jäsenten vuosimaksua alennetaan 75 %. Soviteltua päivärahaa saava jäsen voi saada vuosimaksuunsa alennusta mikäli päiväraha ja palkka tai palkkio ovat yhteensä alle 1920 euroa/kk/brutto.

Jäsenen työttömyyden on kestettävä vähintään kolme kuukautta (65 päivää) yhtä alennettavaa vuosimaksuerää kohden (3kk).

Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.

Alennus voidaan myöntää ainoastaan ajalta, jolloin työttömyyspäivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät (ei esimerkiksi irtisanomisajalta eikä ajalta, jolta henkilöllä on oikeus loma-ajan palkkaan). Jos työttömyys jatkuu useamman laskutusjakson ajan, voi jatkoalennuksen saada lähettämällä kirjallisen ilmoituksen työttömyyden jatkumisesta.

Eläkkelle siirtyminen

Eläkkeelle siirtyneelle jäsenelle myönnetään hakemuksesta 75 prosentin alennus jäsenmaksusta. Muista liittää hakemukseen kopio eläkepäätöksestäsi. Eläkkeelle siirtymisen perusteella vuosimaksualennusta tarvitsee hakea vain kerran.

Eläkkeelle siirtyneeltä puolisojäseneltä ei peritä vuosimaksua, jos jäsenenä oleva puoliso on eläkkeellä. 85 vuotta täyttäneet jäsenet vapautetaan vuosimaksusta. Eläkeläismaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Osa-aikaeläkkeellä oleva jäsen voi hakemuksesta saada alennusta puolen vuoden maksujen osalta siten, että kaksi vuosimaksuerää suoritetaan normaalin suuruisina ja kaksi erää osittain alennettuna.

Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.

Lue lisää eläkeläisen jäsenyydestä.

Muut vuosimaksualennukset

Hallituksella on lisäksi valtuudet pitkäaikaisen sairauden, hoitovapaan tai muun merkittävän tulotason alenemisen tai ylivelkaantumisen perusteella vapauttaa jäsen ko. vuoden vuosimaksusta tai sen osasta. Alennuksen suuruus määräytyy bruttotulojen perusteella seuraavasti:

– Vuosimaksu on 50 % alennettu, mikäli bruttotulot kuukaudessa ovat 745–1920 euroa.
– Vuosimaksu on 75 % alennettu, mikäli bruttotulot kuukaudessa ovat alle 745 euroa.

Hakemukseen on liitettävä kopio tuloista.
Alennus lasketaan täydestä jäsenmaksusta (495 euroa).
Huom! Alennuksia ei myönnetä alle kolmen kuukauden (65 päivää) ajanjaksoille.

Puolisojäsen

Puolisojäsen on sellainen SAFA:n jäsen, jonka avio- tai avopuoliso on SAFA:n jäsen. Puolisojäsenen maksua on alennettu 25 % (123,75 euroa) täydestä jäsenmaksusta, jolloin maksettavaksi jää 371,25 euroa, joka on neljässä erässä maksettaessa 92,81euroa/erä. Puolisojäsenmaksu ei sisällä Arkkitehti-lehteä.

Vastavalmistuneet

Vuonna 2021 valmistuneiden jäsenmaksun perusteena käytetään alinta maksuluokkaa, joka on 123,75 euroa vuodessa. Vastavalmistuneen maksu porrastetaan liittymisajankohdan mukaan 3 kk jaksoissa, 30,94 euroa/jakso.

Vuonna 2020 valmistuneet jäsenet maksavat 50 % alennettua vuosimaksua, eli 247,50 euroa. Puolisojäsenen vuosimaksu on 123,75 euroa.

Vuonna 2019 valmistuneet jäsenet maksavat 25 % alennettua vuosimaksua, eli 371,25 euroa. Puolisojäsenen vuosimaksu on 247,50 euroa.

Ulkomailla asuvat

Kalenterivuoden aikana vähintään kuusi kuukautta ulkomailla asuvan jäsenen alennettu vuosimaksua on alennettu 25 % täydestä jäsenmaksusta, eli maksettavaksi jää 371,25 euroa, jonka voi maksaa neljässä erässä, 92,81euroa/erä.

Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.