Yhteinen, vaikuttava, osaava SAFA!

SAFAn keskeiset tavoitteet kirjataan nk. tavoitepaperiin: Tavoitteena on muodostaa yhdessä näkemys, mihin ja miten liiton tulee yhdessä vaikuttaa, sekä tarjota jäsenille kantoja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

SAFAn strategia on liittovaltuustokausittain päivitettävä kehityssuunnitelma. Edellinen SAFAn strategia laadittiin vuonna 2013 ja päivitettiin 2016. Jatkossa strategiaa on tarkoitus tarkastella aina kunkin kolmivuotisen liittovaltuustokauden aluksi.

Päivityskierros käynnistyi liittovaltuuston työpajalla toukokuussa 2019. Järjestimme työpajan luottamushenkilöinä, mutta antoisan ja innostuneen keskustelun pohjalta ehdotimme hallitukselle työpajan tulosten työstämistä eteenpäin strategiadokumentiksi. Avuksi palkattiin myös graafikot Juuso Koponen ja  Laura Koivunen-Niemi informaatiomuotoiluun erikoistuneesta Koponen+Hildén Oy:sta. Graafinen kuvitus on saanut inspiraationsa kohti visiota johdattavista strategiaportaista. Kuvituksessa leikitellään arkkitehtonisilla elementeillä, jotka jakavat SAFAn toiminnan kolmeen pääsektoriin: agora edustaa jäsentoimintaa, Arkadianmäki  vaikuttamista ja academia ammatillista osaamista. Visioon pyrimme kiteyttyämään SAFAn jäsenilleen tarjoaman ammatillisen arvon: SAFA on kestävän ympäristön vaikuttava asiantuntija ja jäsentensä ammatillisen kehityksen keskeinen kumppani. 

Päivitystä ei aloitettu tyhjältä pöydältä. Tavoitteena oli päivittää, kiteyttää ja selkeyttää vanhan strategian tavoitteita. Lisäksi liittovaltuustoryhmät olivat kirjanneet omia tavoitteitaan päivityskierrosta varten.

Strategiapäivitys painottui selkeästi järjestötason tavoitteisiin, osin siksi, että edellisellä strategiakaudella aloitetut projektit koulutus- ja kilpailutoiminnassa ovat edelleen käynnissä. Liiton vaikuttavuuden lisäämiseksi SAFAn keskeiset tavoitteet kirjataan nk. tavoitepaperiin: Tavoitteena on muodostaa yhdessä näkemys, mihin ja miten liiton tulee yhdessä vaikuttaa, sekä tarjota jäsenille kantoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ensimmäiset tavoitteet muotoillaan tulevana keväänä. Strategiaprosessissa voimakkaasti esiin nousseita vaikuttamisteemoja olivat esimerkiksi:

  • Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen vaikuttaminen
  • Ilmastoviisas rakentaminen ja aktiivinen toiminta ilmastokriisin ehkäisemikseksi
  • Kilpailut ja muut laatuun perustuvat hankinnat ensisijaisina hankintakeinoina
  • Arkkitehtien koulutusmäärien nostamiseen ja koulutuksen vaatiman erillisrahoituksen määrään vaikuttaminen
  • Tutkimuksen edellytykset
  • Arkkitehtuurikasvatus

Tarve viestinnän kehittämiseen, niin jäsenistön suuntaan kuin ulospäin, nousi myös vahvasti esiin. Sosiaalinen media asettaa uusia haasteita arkkitehtienkin asiantuntija-asemalle, jota täytyy jatkuvasti vahvistaa proaktiivisella viestinnällä. On siis tarpeen laatia viestintäsuunnitelma, joka sisältää myös SAFAn julkaisujen roolituksen.

Työstimme strategiaa innostuneina. Työ sisälsi hienoa havaintoja, esimerkiksi ymmärryksen liiton vaikuttamis- ja lausuntotyön laajuudesta. Kiinnostavaa oli myös vertailu muiden ammattiliittojen strategioihin, joissa usein on keskiössä liiton omien jäsenten aseman edistäminen. SAFAn päämääränä on kaunis, kestävä, toimiva ja viihtyisä elinympäristö – aika hienoa, että yhteinen liittomme on jäsentensä edunvalvonnan sijaan määritellyt perustehtäväkseen laadukkaan ympäristön edistämisen.

Toivomme keskustelun liiton kehittämisestä jatkuvan aktiivisena. Liittovaltuustossa Hennu Kjisik totesi strategian käsittelyn yhteydessä, miten vanhaan vakiintunut toimintakulttuuri toisinaan “syö strategian aamupalaksi”. Miten sinä näet, että kirjattuja toimenpiteitä ja tavoitteita parhaiten edistetään? Ollaan yhteydessä!

Tutustu SAFAn strategiaan 2025 täällä

Kirjoittajat: SAFAn hallituksen jäsen Noora Laak, noora.laak@gmail.com ja liittovaltuuston varapuheenjohtaja Inari Virkkala, inari.virkkala@gmail.com

Hae sivustolta: