Vanhan Rauman asemakaava uudistetaan, mutta työ ei ole aivan yksinkertainen – ainutlaatuinen puukaupunki on myös Unescon maailmanperintökohde

Vanhan Rauman kaavoitusarkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi kertovat, miten elävää historiallista kaupunkia kaavoitetaan.

Teksti: Silja Ylitalo
Rauman kaupunki ylläpitää Vanhassa Raumassa korjausrakentamiskeskus Tammelaa, jossa pidetään luentoja ja näyttelyitä, annetaan korjausneuvontaa sekä myydään yleisimpiä rakennusosia kuten ovia, ikkunoita, saranoita ja hakoja. Rakenteisiin jätetyt aukot esittelevät korjausrakentajille hirsirakennuksiin sopivia materiaaleja ja työtapoja. Kuva: Silja Ylitalo

Vanhassa Raumassa käytetään niin sanottua koukullista jalkaränniä ja syöksytorvea, jonka mutka on tehty kolmesta osasta. — syöksytorvi asennetaan seinään kiinnitettävään koukkuun ja sidotaan rautalangalla kiinni. Nykyisin koukut ruuvataan kiinni, aikaisemmin ne lyötiin seinään.

Muun muassa näin neuvotaan Vanhan Rauman asukkaita vuonna 2018 ilmestyneessä kirjasessa Vanha Rauma. Säilyttämisestä ja tekemisestä.

Nimenomaan neuvotaan, sillä vaikka iso osa Vanhan Rau­man rakennuksista on suojeltu, läheskään kaikki eivät ole. Ase­makaavassa ei myöskään kovin yksityiskohtaisesti määritellä, mitä Vanhan Rauman tonteilla saa ja mitä ei saa tehdä.

Tähän kirjan kirjoittajat, Vanhan Rauman kaavoitusarkkiteh­dit Henri Raitio ja Mervi Tammi, toivovat nyt muutosta, sillä käynnissä on Vanhan Rauman asemakaavan uudistus. Nykyi­nen kaava on vuodelta 1981 ja monin osin vanhentunut.

Haastavaksi työn tekee se, että Vanha Rauma on poikkeuk­sellisen laaja säilynyt puukaupunki, jonka katuverkko periytyy osin keskiajalta ja jossa jokainen tontti ja rakennus on erilainen.

”Suomalaiset kaupungit usein paloivat, ja niihin tehtiin refor­meja. Raumalla näin ei käynyt, siinä mielessä se on aika ainut­laatuinen”, Henri Raitio sanoo.

Vanha Rauma on lisäksi Unescon maailmanperintökohde, mikä tuo oman lisänsä suunnitteluun. Maailmanperintökohteen kaavatyön tulee olla ”esimerkillistä ja esimerkkinä muille vas­taaville kohteille”, Mervi Tammi kuvaa.

Vaikka suojelun merkitys pääsääntöisesti ymmärretään, on tärkeää kirjata asiat myös kaavaan.

Vanhan Rauman vanhimmat hirsirakenteet ovat todennä­köisesti 1600-­luvulta, jolloin kaupunki viimeisen kerran paloi. Suurin osa julkisivuista on modifioitu 1800­- ja 1900-­lukujen tait­teessa ja liiketilat sotien jälkeen, mutta vanhoja rakenteita ja yksityiskohtia löytyy edelleen paljon.

”Paloa edeltäneitä keskiaikaisia kellareitakin on yhä käytössä huomattava määrä”, Raitio sanoo.

Uudistuspyrkimyksiä Raumallakin oli, mutta ne eivät kos­kaan toteutuneet. Vanhan kaupungin yli oli olemassa ruutu­kaava 1800­-luvulla, ”mutta raumalaiset eivät suostuneet siihen. Keploteltiin olemassa olevien talojen kanssa, tuettiin kattoja, laajennettiin,niin ei tarvinnut rakentaa uuden kaavan mukaan”, Tammi sanoo.

Vielä pitkälti 1900­-luvun puolella suunniteltiin, että vain katuverkosto säilytettäisiin, mutta talot saisi purkaa. Vasta vuo­den 1981 kaavassa suojeltiin rakennuksia.

Kaupunki alkoi laajentua Vanhan Rauman ulkopuolelle oike­astaan vasta 1800­-luvun puolivälissä, Tammi kertoo. Myöhem­min rakennuksia suojelivat pienet tontit: yhden kerrostalon rakentamiseksi rakennusliikkeen olisi pitänyt saada haltuunsa monta tonttia.

Vanhan Rauman kaavoitusarkkitehdit Mervi Tammi ja Henri Raitio ovat käyneet tutustumassa lähes jokaiseen alueen noin 250 tontista. Kuva: Silja Ylitalo

Kaavauudistus on suurtyö

Vanhan Rauman asemakaavauudistuksesta vastaavat Tammi ja Raitio. Työtä johtaa Rauman kaavoitusjohtaja Juha Eskolin.

Raitio toimii lisäksi asemakaavan toteuttamista ohjaavan Vanhan Rauman erityiselimen esittelijänä eli valmistelee lau­sunnot alueen rakennuslupahankkeista. Tammi ja Raitio ovat tähän syksyyn asti toimineet myös Vanhan Rauman sekä lähei­sen Sammallahdenmäen pronssikautisen kalmistoalueen maailmanperintökoordinaattoreina.

Jotain asemakaavatyön mittavuudesta kertoo, että osana uudistusprosessia Tammi ja Raitio käyvät jokaisella alueen kah­desta ja puolesta sadasta tontista ja pyrkivät keskustelemaan kaikkien kiinteistönomistajien ja liikkeenharjoittajien kanssa.

Pääsääntöisesti rakennusperinnön arvo ja suojelun merki­tys ymmärretään Tammen ja Raition mukaan hyvin. Yksilöllisiä eroja kuitenkin on, ja neuvontaa tarvitaan – ja halutaan.

”Harrastuneen asiakkaan kanssa voidaan keskustella pitkään postilaatikon luukusta, pitäisikö sen olla messinkinen vai maa­lattu, ja toinen lätkäisee katujulkisivuun muovilaatikon enem­pää miettimättä”, Raitio kuvaa.

Uuteen kaavaan on tarkoitus tulla laajat rakennustapaoh­jeet, jotka ovat sitovia. Viime kädessä kaavasta ja sen sisällöstä päättää kaupunginvaltuusto, Raitio muistuttaa.

Vaikka suojelun merkitys pääsääntöisesti ymmärretään, on tärkeää kirjata asiat myös kaavaan, Raitio ja Tammi korostavat. Se parantaa ihmisten oikeusturvaa, tasapuolista kohtelua ja selkeyttää hallintoa.

”Kaava on kokonaisvaltainen pitkän tähtäimen suunnitelma. Jollei ole suunnitelmaa, ja lähdetään menemään väärään suun­taan, voidaan herätä myöhemmin ja huomata, ettei mitään ole enää tehtävissä”, Raitio sanoo. ”On selvää, että muutosta tapah­tuu, mutta sen pitää olla tiedostettua ja hallittua, etenkin Van­han Rauman kaltaisella alueella.”

Vanhan Rauman vanhin puuportti on 1600-luvulta. Kuva: Silja Ylitalo

Arvostukset muuttuvat

Suurin osa Vanhan Rauman rakennuksista on nykykäsityksen mukaan arvokkaita. Vuoden 1981 kaavassa niistä on suojeltu vain noin 60 prosenttia.

Neljässäkymmenessä vuodessa arvot ja asenteet ovat ehti­neet muuttua. Kun nykyistä kaavaa 1970-­luvulla valmisteltiin, esimerkiksi 1900­-luvun alun jugendjulkisivuja ei pidetty Van­haan Raumaan sopivina, vaan kaava ohjasi niiden palauttami­seen uusrenessanssityylisiksi. Myöskään moderneja kivitaloja ei osattu pitää suojelemisen arvoisina.

Raition ja Tammen lähtökohta on toinen. Vaikka Vanhan Rauman historia ulottuu keskiajalle, se ei tarkoita myöhempien aikojen jälkien hävittämistä, vielä vähemmän niiden korvaa­mista menneisyyden jäljitelmillä. Valkoinen funkkistalo 1930-­luvulta tai 1940-­luvun elokuvateatteri ovat osa kaupunki­ kuvaa siinä missä 1600-luvulta peräisin oleva puuportti.

Kaavauudistusta valmistellessaan Raitio ja Tammi ovatkin joutuneet pohtimaan paljon laadun määritelmää. Millä perus­teella ja mitä pitäisi säilyttää ja mikä joutaa mennä?

Yhtenä kriteerinä voi pitää käsityöperinteen jatkumoa.

”Vaikka olisi kyse oman aikansa standardi­ikkunasta, niin jos se on laadukkaasti tehty puusepäntyönä, se on arvokas osa kerroksellisuutta. Toisaalta taas 1980­-luvun ikkuna voi olla suh­teiltaan ja materiaaleiltaan väärä ja laadultaan heikko”, Raitio miettii.

Korjausrakennuskeskus Tammelan seinään on jätetty näkyviin hirsirakennetta. Vanhan Rauman taloissa on käytetty hirsien välissä eristeenä useimmiten käytetty pellavaa, kuten tässä seinässä, mutta myös sammalta, hamppua, nokkoskuitua, olkia tai savea. Kuva: Silja Ylitalo

Vielä 1960­-luvulla vanhoja puukaupunkeja ei suuresti arvos­tettu, vaan iso osa niistä purettiin. Nyt uhattuna puolestaan on moderni, 1950–80­-lukujen rakennuskanta, jota raivataan uusien, ”tehokkaampien” rakennusten ja tiiviimmän kaupunkirakenteen tieltä.

”Sotien jälkeisessä purkuinnossa ei purettu pelkästään puu­ taloja vaan jugendkivitalojakin. Myös tällä hetkellä puretaan maanlaajuisesti paljon rakennuksia, jotka on tehty aidoista materiaaleista – tiilestä, kivestä, puusta. Uudet rakennukset saattavat olla laskennallisesti teknisesti toimivampia, mutta niiden elinkaari tulee todennäköisesti olemaan vielä lyhyempi. Niitä ei edes yritetä tehdä pitkäikäisiksi, mikä on surullista ja ristiriitaista”, sanoo Raitio, joka toimii myös Safan korjausraken­tamisen ja rakennusperinnön toimikunnan puheenjohtajana.

Uusia rakennuksia ei edes yritetä tehdä pitkäikäisiksi, mikä on surullista ja ristiriitaista.

”Vanhoista rakennuksista väitetään, etteivät ne ole muunto­joustavia. Todellisuudessa niissä on usein esimerkiksi kevyitä, helposti siirrettäviä väliseiniä. Purkupäätöksiä ei perustalla kun­nollisella analyysilla, todetaan vain  ́ettei vastaa nykyajan vaa­timuksia ́.”

Vanha Rauma nimettiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 esimerkkinä poikkeuksellisen hyvin säilyneestä pohjoisesta puukaupunkiperinteestä. Tällä hetkellä alueella on voimassa rajattu rakennuskielto uuden asemakaavan laatimisen takia. Kuva: Elli Halonen

Kiistelty kauppakeskushanke

Suomen ja maailmankin mittakaavassa poikkeukselliseksi Van­han Rauman tekee se, että se on edelleen osa Rauman ydin­keskustaa, missä käydään arkisilla ostoksilla ja hoidetaan asioita.

Nyt aivan Vanhan Rauman kupeeseen ollaan rakentamassa uutta kauppakeskusta, mikä on herättänyt paljon keskustelua.

Hankkeen puolustajat uskovat sen lisäävän koko alueen veto­voimaa, vastustajat puolestaan pelkäävät sen tyhjentävän Van­han Rauman liiketiloja. Myös kauppakeskuksen ulkonäköä ja massoittelua on kritisoitu.

Kauppakeskuksen kaavasta valittivat muun muassa Museo­virasto ja Vanhan Rauman asukasyhdistys. Kaava kävi läpi kaikki oikeusasteet, ennen kuin korkein hallinto-­oikeus hyväksyi sen vuonna 2018. Myös Unescon maailmanperintökeskus on huo­lestunut hankkeesta ja kirjelmöi aiheesta Suomelle heinäkuussa.

Maailmanperintöstatuksen yhtenä perusteluna on alueen elävyys: Vanha Rauma ei ole vain museoitunut turistinähtävyys, vaan siellä asutaan, eletään ja työskennellään. Jos kauppakes­kus vie vanhasta kaupungista liikkeet ja asiakkaat, sitä uhkaa näivettyminen.

Raitio ja Tammi eivät halua kommentoida kauppakeskus­hanketta, mutta toivovat yleisellä tasolla, että ihmiset ymmär­täisivät paremmin kaavojen merkityksen. Niissä ratkaistaan perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat muun muassa kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuteen.

”Suuri yleisö ja päättäjät, tai edes arkkitehdit, eivät aina hah­mota, että kaava on se, missä määritellään kaupungin keskus. Ei ole sattumanvaraista, mihin se päätyy”, Raitio sanoo.

Vanha Rauma merkittiin Unescon maailmanperintöluette­loon vuonna 1991. Tänä vuonna vietetään 30­vuotisjuhlavuotta maailmanperintökohteena.

Maailmanperintöstatus on pienelle Raumalle merkittävä meriitti ja matkailuvaltti. Se ei kuitenkaan itsessään suojele mitään aluetta tai rakennusta, Raitio huomauttaa, vaan suojelu on tehtävä kansallisesti. Siksikin uusi asemakaava on tärkeä.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 7/2021.

Hae sivustolta: