Pääsuunnittelija / projektiarkkitehti – Arkkitehtitoimisto Neva Oy

Työn kuvaus:

Pääsuun­nit­te­li­jana toiminut arkkitehti uudis­ra­kennus­koh­tei­siin. FISE vaativa / vaativa + -pääsuun­nit­te­lu­pä­te­vyys uudis­ra­ken­ta­mi­sessa katso­taan eduksi. Työteh­tä­vien edel­ly­tyk­senä on useamman vuoden kokemus uudi­sraken­nusten suun­nit­te­lusta, koke­musta itse­näi­sestä projek­tin­hoi­dosta ja hyvä yhteis­työ­taito viran­omais­ta­hojen ja muiden osapuolten kanssa. Suun­nit­te­lutyö suori­te­taan aina uusim­malla ArchiCad -versiolla (23) Mac-ympä­ris­tössä, joten molem­pien hallinta on tärkeää. Toimi­paik­kana voi olla joko Tampere tai Helsinki.

Projek­tin­hal­lin­ta­tai­toinen arkkitehti/rakennusarkkitehti uudi­sker­ros­ta­lokoh­tei­siin. Työteh­tä­vien edel­ly­tyk­senä on useamman vuoden kokemus a­sun­to­suun­nit­te­lusta, koke­musta itse­näi­sestä projek­tin­hoi­dosta ja hyvä yhteis­työ­taito suun­nit­te­lu­ryhmän osapuolten kanssa. Suun­nit­te­lutyö suori­te­taan aina mallin­ta­malla uusim­malla ArchiCad -versiolla (23) Mac-ympä­ris­tössä, joten molem­pien hallinta on tärkeää. Toimi­paik­kana voi olla joko Tampere tai Helsinki.

Yhteystiedot:

Lisätietoja www.neva.fi/rekry

Paikkakunta:

Helsinki / Tampere

Hakuaika:

13.01. - 31.03.2020 00:00

Hae sivustolta:

X