Suunnittelijapätevyydet

Suunnittelijoiden pätevyydestä ja sen arvioimisesta lainsäädännössä
• Maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999)
• Maankäyttö ja rakennusasetus (875/1999)
• Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014)
• Euroopan Neuvoston ammattipätevyysdirektiivi 2005/36/EY:

Vapaaehtoiset pätevyydentoteamisjärjestelmät
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA toimii Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n järjestelmään kuuluvissa pääsuunnittelijan, kaavan laatijan ja Rakennussuunnittelijan ja arkkitehtien pätevyydentoteamisen sihteerijärjestönä.
Pääsuunnittelijan pätevyyden toteaminen
Rakennussuunnittelijan ja arkkitehtien pätevyyden toteaminen
Kaavan laatijan pätevyyden toteaminen

julkaistu 17.10.2017

FISEN RAKENNUS- JA PÄÄSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYKSIIN VAATIVUUSLUOKKAJAKO V/V+


FISE otti kesällä 2016 rakennesuunnittelijoiden pätevyyksissä käyttöön vaativan vaativuusluokan jaon alaryhmiin V ja V+. Nyt vastaava jako on otettu käyttöön myös rakennussuunnittelijan ja pääsuunnittelijan pätevyyksissä.

Vaativan vaativuusluokan jaolla alaryhmiin V ja V+ halutaan varmistaa suunnittelijoiden osaaminen laajassa ja eritasoisia tehtäviä sisältävässä vaativassa vaativuusluokassa. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisissä tulkintaohjeissa on esitetty vastaava jaottelu rakenne- ja rakennusfysiikan suunnittelussa. Helsingin kaupunki on ottanut näiden lisäksi vastaavan jaon käyttöön myös rakennussuunnittelua koskien (https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Rakennussuunnittelutehtavien_vaativuusluokat.pdf). Rakennus- ja erityissuunnittelun vaativuus heijastuu suoraan pääsuunnittelutehtävän vaativuuteen ja näin ollen jako on tarpeellinen myös siinä.

Koulutusvaatimukset ovat vaativan vaativuusluokan mukaiset molemmissa V ja V+ alaryhmissä. V+ alaryhmään vaaditaan vähintään neljän vuoden kokemus vastuullisesta vaativan luokan ko. suunnittelualan suunnittelusta. FISEn kaikissa pätevyyksissä on sama kokemusvaatimus V+ alaryhmää koskien. Tämä on linjassa rakennusvalvontojen tulkintaohjeiden kanssa. FISE haluaa osaltaan edistää lain pohjalta muodostuvia yhtenäisiä käytänteitä, jolloin tilaajien ja toimijoiden ylikunnallinen työ helpottuu.

Rakennesuunnittelijoiden pätevyyksissä jako on ollut käytössä reilun vuoden ajan. Muutoksesta on saatu tilaajilta, rakennusvalvontaviranomaisilta ja rakennesuunnittelijoilta positiivinen palaute. Tilaaja voi varmistua suunnittelijan osaamisesta edellyttämällä tarjouksessa V+ pätevyyttä. Suunnittelija on voinut osoittaa kokemuksen kasvattaman osaamisensa vaativan vaativuusluokan V+ alaryhmässä ennen poikkeuksellisen vaativan luokan kokemusvaatimuksen täyttymistä.

Uusien alaryhmien pätevyysvaatimukset rakennus- ja pääsuunnittelijan pätevyyksissä on esitetty FISEn verkkosivuilla. FISE on suoraan yhteydessä henkilöihin, joille on ennen uudistusta todettu rakennussuunnittelijan tai pääsuunnittelijan pätevyys vaativassa vaativuusluokassa. Tässä yhteydessä informoidaan menettelytavasta vaativan vaativuusluokan V+ alaryhmän pätevyyden toteamiseksi.

FISEn verkkosivusto osoitteessa http://www.fise.fi

Lisätietoa
Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen @ fise.fi, 050 574 5099

Pia Selroos, lautakuntien sihteeri, SAFA ry
pia.selroos @ safa.fi, 041 528 2952