Kilpailut

Kokeilua ja yhdistämistä

Kaksivaiheisessa kilpailussa erilaisia kilpailutyyppejä voidaan yhdistellä siten, että tehtävä painottuu ensimmäisessä vaiheessa kaupunkikuvalliseen ideointiin ja toisessa vaiheessa tarkempaan rakennussuunnitteluun.

Sellaisissa kutsukilpailuissa, jotka ovat luonteeltaan tarkasti rajattuja suunnittelukilpailuja, voidaan osallistujilta pyytää osana kilpailuasiakirjoja tarjous myöhemmin toteutettavasta suunnittelusta. Hintakuoret avataan vasta kilpailuehdotusten arvioinnin ja arvostelupöytäkirjan laadinnan jälkeen. Tällaista menettelyä kutsutaan suunnittelu- ja tarjous (SUTA) kilpailuksi.

Vaihtoehdot

Suunnittelukilpailu
Suunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi sekä hankkeen pääsuunnittelija. Suunnittelukilpailu soveltuu käytettäväksi silloin, kun tarkoituksena on hankkeen toteuttaminen kilpailuohjelman pohjalta. Suunnittelukilpailu voidaan järjestää esimerkiksi kyläkeskustan parantamisesta, koulurakennuksen suunnittelusta tai asumiskokeilun käynnistämisestä. Menettely soveltuu niin julkishallinnollisiin kuin liiketaloudellisiinkin hankkeisiin. Talonrakennushankkeista käytävät kilpailut ovat yleensä luonteeltaan suunnittelukilpailuja.

Aatekilpailu
Aatekilpailun (ideakilpailun) tarkoituksena on erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittaminen. Kilpailuehdotukset tarjoavat vaihtoehtoisia suuntaviivoja päätöksen teon ja jatkosuunnittelun pohjaksi. Aatekilpailu soveltuu käytettäväksi silloin kun lähtökohdat ovat avoimet ja toivotaan vapaata ideointia ratkaisumalleista. Ideakilpailu voidaan järjestää esimerkiksi vanhan rakennuksen uudesta käyttötarkoituksesta tai maankäytön vaihtoehdoista kaavoituksen pohjaksi.

Suppea arkkitehtuurikilpailu
Arkkitehtuurikilpailu voidaan järjestää myös suppeana kilpailutehtävän niin mahdollistaessa. Suppea kilpailu soveltuu tavanomaisiin, selkeästi rajattuihin hankkeisiin. Kilpailun kohde on tällöin tehtävän asettelun tai kohteen laajuuden osalta rajattu eikä edellytä kilpailun järjestäjältä tai siihen osallistuvilta laajoja kilpailuasiakirjoja.

Tervatynnyrit, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehtitoimisto m3 Oy
Oulun asemakeskuksen kutsukilpailu (2016): Voittajatyö "Tervatynnyrit", Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ja Arkkitehtitoimisto m3 Oy