Styrelsen 2018

Ordförande: Henna Helander
Viceordförande: Eva Geitel, Jonna Taegen
Ledamöter: Hannu Salmi, Mikko Nurminen, Hanna Pikkarainen, Tomi Perko, Auvo Lindroos, Gunilla Lång-Kivilinna, Mirjam Hyvönen, Harri Hautajärvi ja Miia Perkkiö
Föredragande / sekreterare: Paula Huotelin, generalsekreterare
Student: Aaro Timonen (Aalto)

Styrelsemedlemmarna i SAFA utnämns årligen i förbundsfullmäktiges höstmöte. Styrelsen består av 12 medlemmar. Ordföranden i styrelsen kallas förbundets ordförande och viceordförandena i styrelsen (2 st) kallas förbundets viceordförande. Olika kommittéer och arbetsgrupper hjälper styrelsen i arbetet.

Styrelsens uppgifter
• representera SAFA utanför föreningen
• förvalta ärenden som hör till administration och ekonomi, samt ärenden
förbundna till förenings- och publikationsverksamheten och ärenden inom
internationell verksamhet
• förbereder ärenden som förbundsfullmäktige skall fatta beslut om
• förverkligar beslut gjorda av förbundsfullmäktige