SAFA på Svenska

Tävlingens natur

I en tvåstegstävling kan man kombinera olika tävlingsformer så att uppgiften i det första skedet har en målsättning med huvudvikten lagd på idéer för stadsbild och i det andra skedet på noggrannare byggnadsplanering.

Alternativ

Planeringstävling


Syftet med en planeringstävling är att finna en lösning som grund för fortsatt planering av projektet och en projektledare för projektet. Då man har för avsikt att verkställa projektet på basen av tävlingsprogrammet, är det lämpligt att använda en planeringstävling. Man kan arrangera en planeringstävling t ex till att förbättra centrala delar av en by, till att planera en skolbyggnad eller till att starta ett boendeförsök. Förfarandet passar både till projekt inom offentliga förvaltningen som till företagsekonomiska projekt. Tävlingar som förs om husbyggnadsprojekt är vanligen planeringstävlingar.

Idétävling


Syftet med en idétävling är att kartlägga olika former av lösningar. Tävlingsförslagen erbjuder alternativa riktlinjer som grund för beslutsfattandet och för fortsatt planering. Då utgångspunkterna är öppna och då man önskar sig fria idéer om olika lösningar, är det lämpligt att använda en idétävling. Man kan arrangera en idétävling t ex då man vill hitta nya bruksformer för en gammal byggnad eller alternativ för jorddispositionen till grund för planläggning.

Begränsad arkitekttävling


Om tävlingsuppdraget så tillåter kan en arkitekttävling också arrangeras som en begränsad tävling. En begränsad tävling lämpar sig för sedvanliga, tydligt avgränsade projekt. Tävlingsobjektet har då avgränsats med hänsyn till uppdraget eller omfattningen och förutsätter inga omfattande tävlingshandlingar av varken arrangören eller deltagarna.

I sådana inbjudningstävlingar som till sin natur utgör noggrant avgränsade projekttävlingar kan deltagarna i anslutning till tävlingshandlingarna ombes lämna anbud på projektering som genomförs senare. Anbudskuverten öppnas först efter att tävlingsbidragen har bedömts och bedömningen protokollförts. Ett sådant förfarande kallas för projekt- och anbudstävling.

Konsthall Tornedalen, voittanut ehdotus, Lassila / Hirvilammi Arkkitehdit Oy

Konsthall Tornedalen, winning entry, Lassila / Hirvilammi Architects