SAFA på Svenska

Skattbefrielse

Skattebefrielse kan sökas för allmänna tävlingar. Utifrån de kommande allmänna tävlingar som Finlands Arkitektförbund känner till, utarbetar förbundet varje år en anhållan om skattebefrielse för följande år. Anhållan lämnas till Centralkommissionen för konst i augusti–september.

Märk!
Tävlingsarvodena ska betalas ut under samma år för vilket skattebefrielsen har beviljats. Om en tävling fördröjs måste anhållan om skattebefrielse göras på nytt för följande år. Skattebefrielse kan inte anhållas i efterskott.

Information för arrangörer

Utfallet av en arkitekttävling beror på många delfaktorer. Kontrollen över projekthelheten och förberedelserna av processen är av avgörande betydelse. En lyckad tävlingsprocess hjälper arrangören att finna de optimala lösningarna för sina projektmål och garanterar på så sätt ett högklassigt slutresultat. En på rätt sätt avgränsad måluppställning och en effektiv projektprogrammering medför inbesparingar. Tävlingsarrangören bör ha en god allmän uppfattning om hela processen och tävlingens olika delmoment. Om arrangören klart och tydligt anger tävlingsmålen och presenterar ett instruktivt tävlingsprogram med bilagor, bereds deltagarna de bästa förutsättningarna för att lösa uppgiften.

Vem arrangerar tävlingar?


Merparten av de allmänna tävlingarna, som numera uppgår till i genomsnitt sju per år, arrangeras av städer och kommuner. Också privata företag arrangerar allmänna projekttävlingar. Tävlingar arrangeras av bl.a. bostadsbyggherrar för deras viktigaste objekt, elementhustillverkare för vidareutveckling av modellerna och affärsföretag för framtagning av idéer om markanvändningen på sina markområden. Vid sidan av huvudarrangören kan flera andra parter delta, bl.a. tillverkare av byggmaterial och anordningar.

Inbjudningstävlingar arrangeras i allmänhet av privata affärsföretag, bostads- och lokalbyggherrar samt olika företag och sammanslutningar i bygg- och fastighetsbranschen både för att ta fram markanvändningsidéer och för att lösa konkreta lokalitetsbehov. Under de senaste åren har det anordnats cirka 20 inbjudningstävlingar per år. Offentliga byggherrar utnyttjar inbjudningstävlingar som ett slags upphandlingsförfarande i anslutning till planeringstjänster.

Naantalin keskustakorttelit 2. palkinto, \"Copperfield\", Arkkitehtitoimisto AJAK

Naantalin keskustakorttelit 2nd prize, \"Copperfield\", Arkkitehtitoimisto AJAK
Övriga information:

Tävlingssecreterare
Mari Koskinen
arkitekt SAFA
mari.koskinen(@)safa.fi
tel. +358 (0)45 139 3665