Työttömyys/lomautus

Työttömänä olevat jäsenet ovat oikeutettuja vuosimaksualennuksiin seuraavin edellytyksin:

• Työttömän jäsenen vuosimaksu alennetaan 50 %, mikäli jäsen saa kassan maksamaa ansiopäivärahaa.
• KELAn peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavien jäsenten vuosimaksu alennetaan 75 %.
• Soviteltua päivärahaa saava jäsen voi saada vuosimaksuunsa alennusta mikäli päiväraha ja palkka/palkkio ovat yhteensä alle 1920 euroa/kk/brutto.

Jäsenen työttömyyden on kestettävä vähintään kolme kuukautta (65 päivää) yhtä alennettavaa vuosimaksuerää kohden (3kk).

Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.

Alennus voidaan myöntää ainoastaan ajalta, jolloin työttömyyspäivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät (ei esimerkiksi irtisanomisajalta eikä ajalta, jolta henkilöllä on oikeus loma-ajan palkkaan).

Jos työttömyys jatkuu useamman laskutusjakson ajan, voi jatkoalennuksen saada lähettämällä kirjallisen ilmoituksen työttömyyden jatkumisesta.

Alennus lasketaan täydestä jäsenmaksusta (495 euroa).

Vuosimaksun muutoksenhakulomake
PDF 92,1Kt