Lausuntoarkisto

Lausunnot 2014


SAFAn lausunto ammattipätevyysdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta
PDF 541,9Kt
SAFAn kommentit YM:n esityksiin MRL:n asetuksiksi ja ohjeiksi
PDF 599,8Kt
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
PDF 167,5Kt
Lausunto: RTS 14-6 Märkätilojen rakenteet
PDF 101Kt
Lausunto luonnoksista MRAn muuttamiseksi, VN:n asetuksiksi koskien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä sekä YM:n asetuksiksi koskien suunnitelmia ja rakentamisen viranomaisvalvontaa
PDF 489,5Kt
Lausunto: RT ohje-ehdotuksesta Taide rakennushankkeessa
PDF 370Kt
Lausunto: RT-ohje-ehdotuksista toimistotilojen suunnitteluohjeet RTS 13:17-19
PDF 647,1Kt

Lausunnot 2013


Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn lausunto hallituksen esityksestä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta
PDF 347,1Kt
SAFAn lausunto Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 uudistamisesta
PDF 683,2Kt
Lausunto työryhmän esityksestä Kulttuuriympäristöstrategiaksi
PDF 331,9Kt
Lausunto Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportin luonnoksesta
PDF 102,5Kt
Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamiseksi sekä luonnoksesta STM:n asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
PDF 532,1Kt
Lausunto opetus- ja kultuuriministeriön Rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän muistiosta
PDF 493,3Kt
Lausunto rakennusalan koulutustarpeesta
PDF 55,6Kt
Maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotus
PDF 666Kt
Lausunto: RT-­ohje-­ehdotus Vanhusten palveluasuminen RTS 13:7
PDF 113,1Kt
Lausunto: RT-­ ja KH ohje-­ehdotus Vesikaton turvavarusteet RTS 13:10
PDF 77,5Kt

Lausunnot 2012


Lausunto Tarkastusvaliokunnan Rakennusten kosteus- ja homeongelmat julkaisusta
PDF 910,3Kt
MRL muutos ja asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
PDF 1Mt
SAFAn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennuksen energiatodistuksesta
PDF 282,3Kt
Lausunto: Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2012–2020
PDF 181,6Kt
Lausunto: RIL 216-2012 Rakenteiden ja rakennusten elinkaaritekniikka
PDF 728,3Kt
Lausunto: RIL 260-2012 Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus
PDF 363,3Kt
SAFAn lausunto komission esityksestä ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi
PDF 548,3Kt
SAFAn lausunto Asuntokaupan turvan kehittäminen -hankkeen väliraporttiin
PDF 499,1Kt

Lausunnot 2011


RT-ohjekorttiehdotus: Suunnittelutarjouksen valinta, kokonaistaloudellinen edullisuus
PDF 77,3Kt
SAFAn lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ammattipätevyysdirektiivin uudistamista koskevasta vihreästä kirjasta
PDF 632,9Kt
SAFAn lausunto ehdotuksesta Suomen rakentamismääräyskokoelman A2; Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat uudistamiseksi
PDF 362,1Kt
Lausunto MaalausRYLstä 11:06-09
PDF 247,6Kt
Lausunto Maalaus RYL 2012 RTS 11:17-20
PDF 135,4Kt
Lausunto Julkaisusta RIL 259-2011 Matalaenergiarakentaminen. Toimitilat
PDF 167,5Kt
Lausunto ohjekorttiehdotuksesta RTS 11:1 Hissin rakentaminen käytössä olevaan rakennukseen
PDF 138,1Kt
Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta RakMK E1
PDF 892Kt

Lausunnot 2010


Lausunto Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lakiesityksestä
PDF 177,1Kt
Lausunto selvityksestä Aalto -yliopiston arkkitehtikoulutuksen uudelleenjärjestämiseksi
PDF 367,8Kt
SAFAn vastaus Kokoomuksen kulttuurivaltuuskunnan Suomen taiteilijajärjestöille lähettämään tiedusteluun koskien Suomen kulttuuripolitiikan /arkkitehtuurin alan kehittämistarpeita
PDF 275,1Kt
Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista
PDF 83,7Kt
Lausunto ehdotuksesta rakennusvalvonnan kehittämisen linjauksiksi
PDF 187,8Kt
Lausunto ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi vähittäiskauppaa koskevien säännösten osalta
DOC 235,5Kt
KOMMENTTEJA PROFESSORI KOKKALAN SELVITYKSESTÄ ASUMISEN, RAKENTAMISEN JA MAANKÄYTÖN JULKISEN TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISESTÄ SUOMESSA
PDF 229,3Kt
Lausunto Suomen rakentamismääräyskokoelmien osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta ja osan C3 kumoamisesta
PDF 181,2Kt
Lausunto kansallisesta standardiehdotuksesta SFS 5139 Rakennuksen pinta-alat
DOC 234Kt

Lausunnot 2009


Lausunto ympäristöministeriölle RakMK A2 - muutosesityksestä
PDF 202,7Kt

Lausunnot 2008


Lausunto ympäristöministeriölle RakMK A2 -muutosesityksestä
PDF 735,2Kt
Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
PDF 123Kt
Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin
PDF 47,8Kt
Lausunto Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta
PDF 123,7Kt
Lausunto Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle Katajanokanlaituri 2:n asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
PDF 31,9Kt
Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
PDF 130,1Kt
Lausunto Viherympäristöliitolle Pihan yleisistä rakentamistapaohjeista
PDF 51Kt
Lausunto ympäristöministeriölle Parempaan elinympäristöön; Elinympäristön kehittämistarpeet -luonnoksesta
PDF 124,4Kt
Lausunto ympäristöministeriölle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevasta ympäristöhallinnon työohjelmasta
PDF 169,6Kt
Lausunto ympäristöministeriölle Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa -oppaan luonnoksesta
PDF 134,8Kt

Lausunnot 2007


Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista (31.8.2007)
PDF 125,1Kt
Lausunto Helsingin maankäytön kehityskuvasta (31.8.2007)
PDF 129,3Kt
SAFAn ja ATL:n lausunto opetusministeriön työryhmämuistioon tekijänoikeuslainsäädännön ja -järjestelmän kehittämisestä (4.6.2007)
PDF 74Kt
SAFAn lausunto eurooppalaisesta standardiehdotuksesta Prevention of crime - Part 2: Urban planning (21.5.07)
PDF 73,4Kt
SAFAn ja ATL:n lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi julkisista hankinnoista (4.4.2007)
PDF 121,2Kt
SAFAn lausunto Kuopion arkkitehtuurin ja kaupunkirakennustaiteen ohjelman luonnoksesta (22.3.2007)
PDF 127,5Kt
SAFAn ja ATL:n lausunto opetusministeriölle hallituksen esityksestä laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta (23.3.2007)
PDF 135,5Kt
SAFAn lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta (1.2.2007)
PDF 135,1Kt
SAFAn lausunto ympäristöministeriön ehdotuksista Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C3, D2, D3 ja D5 uusimiseksi (25.1.07)
PDF 125Kt